biografserb


Dr Julijan TAMAŠ je rođen 1950. godine, u Vrbasu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za jugoslovenske književnosti. Na istom fakultetu magistrirao je sa tezom "Teorija istorijsko-tipoloških analogija V. M. Žirmunskog", a 1982. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Književnost jugoslovenskih Rusina - istorija i status". To je bila prva rusinistička doktorska disertacija u Jugoslaviji.
Danas je na novosadskom Filozofskom fakultetu redovni profesor za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštim književnošću. Osnivač je i, sa manjim prekidima (zbog boravaka u inostranstvu), šef Katedre za rusinski jezik i književnost (1982-2002).
Za redovnog inostranog akademika Nacionalne akademije nauka Ukrajine izabran je 1997. godine.
Predavao je na univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu, Užgorodu, Lavovu, Ternopolju i Kijevu, Prešovu i Bekeščabi, Filadelfiji i Čikagu.
U domenu stvaralaštva figurira kao pesnik, romanopisac, naučnik i esejist. Objavio je oko četrdeset beletrističkih i stručnih knjiga, sa preko 1.000 bibliografskih jedinica, iz područja rusinske književnosti, takođe ukrajinske i srpske, odnosno iz područja svih slovenskih književnosti, uvek sa teorijskim i interdisciplinarnim pristupom.

Zapaženija beletristička ostvarenja, na rusinskom i srpskom jeziku:

“Pesak i doba”, izbor iz poezije, 1986.
“??????? ? ????????”, roman, 1989.
“?????? ?????”, pesme i poeme, 1990.
“Okupani u vječnosti” roman, 1995.

Važnije naučne i esejističke knjige:

“Između književne teorije i interpretacije”, rasprave, 1977.
“??? ????? ????”, eseji i zapisi, 1982.
“Rusinska književnost”, adaptirana disertacija, 1984.
“??????? ?????????? ????? ???????? ? ???????”, studija, 1986.
“Darovi moje braće”, izabrani eseji i kritike, 1990.
“????? ????????, ??????? ? ??????? (1745-1991)”, 1992.
“Ukrajinska književnost između Istoka i Zapada”, studija, 1995.
“Ko??? ?? ????”, besede i eseji o univerzalijama, 1995.
“??????? ?????? ??????????”, ?daptirana disertacija, 1997.
Dr Julijan RAMAČ je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, na grupi za istočno- i zapadnoslovenske jezike i književnosti. Magistrirao je 1981. iz domena leksike, a doktorirao 1989. iz domena sintakse rusinskog jezika.
Od 1973. predaje rusinski jezik na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu: od 1973. do 1981. na Lektoratu za rusinski jezik i književnost (četvorosemestralni kurs), a od 1981. na Katedri za rusinski jezik i književnost. Zvanje redovnog profesora stekao je 1999. godine.

Najvažniji objavljeni radovi, na rusinskom i srpskom jeziku:

“??????? ??????? ?????”, 1983.
Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika (srpskohrvatsko- rusinski), 1987.
“??????? ??????? ???????? ???????????”, 1991.
“????????????? ??????????? ? ?????? ???????????? ?????”, 1998.
???????-????? ???????, dva toma, 1995. i 1997. Prof. Ramač je bio glavni urednik Rečnika i autor gramatike rusinskog jezika na srpskom jeziku, na kraju drugog toma.
Objavio je znatan broj članaka iz svih domena rusinskog jezika.
Mr Vladimir Kirda BOLHORVES, tvorac heuteranizma, književnik i sociolog kulture, rodjen je 1. oktobra 1942. godine u Ruskom Krsturu. U rodnom selu izučio je mašinbravarski zanat, u Novom Sadu završio Višu tehničku mašinsku školu, u Subotici diplomirao na Ekonomskom fakultetu, u Beogradu magistrirao na Fakultetu političkih nauka (smer: sociologija kulture i kulturna politika). Službovao je u Ruskom Krsturu, Novom Sadu, Bečeju i Subotici. Od sredine sedamdesetih godina zaposlen je u RTV Novi Sad. Danas u toj medijskoj kući, u Rusinskoj redakciji, kao urednik složenih emisija uređuje i prilozima popunjava emisije tv programa na rusinskom jeziku.

Glavno delo:
mnogotomni heuteranističko - kulturnosociološko - autobiografsko - romaneskno - poetski venac "Snevajući zvezdu Heuteranije" . Dosad je objavljeno - na srpskom (ponešto i na rusinskom) jeziku - prvih pet tomova ovog ostvarenja : "Za gorama" , "Reka čarobnica" , "Kalemegdanski drumovi" , "Nemačka, Nemačka" i "Opijanje vetrom i vatrom".
Najznačajniji tom rečenog kompleksnog venca su "Osvitni principi heuteranizma".