Славко Пап Петраньов

       


КУЛТУРНО-ПРОСВИТНА РОБОТА РУСНАЦОХ У СРИМСКЕЙ МИТРОВИЦИ
ОД 1951. ПО 1957. РОК

 

Даскельо податки о културней и просвитней роботи Руснацох у Сримскей Митровици од 1951. ро 1957. рок док сом водзел и робел на тих роботох. Я ту винєшем свойо замеркованя.

 

 

 

 

 


Slavko Pap Petranj
Славко Пап Петраньов


      

 

 

         Кед сом пришол до Сримскей Митровици 1948. року барз сом ше зачудовал и нєсподзивал же Руснаци у Митровици нє бешедую по руски, односно нє чуваю и нє пестую нашу руску бешеду, а мали ту нашу церкву, наш руски теметов, паноца хтори бул народзени у Сримскей Митровици, Илию Ванчика (1884-1949). У тот час и паноцово Ванчиково дзеци були припознати при Руснацох: дзивка Вира робела як учителька у Руским Керестуре, а син Иван бул активни у Союзу руско-українскей школске младежи, дзе бул секретар. (По моїм спознаню Иван Ванчик ше у мено бачванско-сримских школярох одпитал од покойного владики др Дионизия Нярадия, 1941. року).
        Руснаци у Сримскей Митровици мали и шпивацке дружтво хторе шпивало церковни духовни шпиванки, а после Другей шветовей войни ту бул основани и Одбор Рускей матки чий предсидатель бул Дюра Павлович, а секретар Петро Пера Петрень. Учителька у Митровици у тот час була Мария Шарик, по походзен зоз Коцура. У Сримскей Митровици жил и Янко Ґрайцар зоз Шиду хтори у тот час бул подпредсидатель Рускей матки хтора мала шедзиско у Руским Керестуре.Инициятива наших просвитних и културних
роботнїкох 50-рокох дзечнє прилапена
у Сримскей Митровици        Пред тим як сом пришол до Митровици жил сом у Андрияшевцох-Роковцох дзе було 12 руски фамелиї. Ми там шицки знали нашу руску бешеду, а верим же и тераз знаю тоти хтори там жию. Зоз аматерску роботу сом ше случайно почал занїмац дзекуюци нашим просвитним и културним роботнїком Дюрови Варґови, Васильови Мудрого, тераз уж покойному Владимирови Рогальови, по походзеню зоз Соту, у Сриме и моєй шестринїци Наталиї Абодїйовей, тераз Перович.
        Кeд 1951. рoку дo Сримскей Митровици за учительку пришла Наталия Наташа Абодїйова сцигла инициятива од спомнутих просвитних роботнїкох зоз Руского Керестура же би ше основало Културно просвитне дружтво у Митровици, алє ше поставело питанє як розпочац тоту активносц кед дом вжала општина, а по руски знали лєм я и учителька Наташа.
        Бешедуюци зоз младима вони пристали же би ше основало културно просвитне дружтво. Теди у Митровици тримал карчму наш Руснак Дюра Ґрабаня. Попри карчми дзе ше точело пице вон мал и векшу салу у хторей ше отримовали рижни преподаваня. Бачи Ґрабаня нам допущел же бизме отримали сновательну схадзку на хтору ше зишли коло 30 младих Митровчаньох. Було ту попри нас Руснацох и Українцох и Словацох.
          На  схадзки догварене же ше оснує КПД хторе ше мало волац "Йосип Цундра" по єдному младому леґиньови Митровчаньови хтори погинул у войни. На истей схадзки вибрани сновательни Одбор. За предсидателя вибрани Славко Пап Петраньов, за секретара Наталия Абодї, за касира Франя Бесерминї, а члени ище були Пера Беднар, Божица Ванчик, Йосип Колешник и Сея Олеяр.
           Ту принєшени шлїдуюци задатки: же би ше глєдало дом, нашло театрални фалат хтори би найбаржей одвитовал нашим условийом роботи, потим же би зме ше догварели зоз бачиком Ґрабаньом коло отримованя танцох (игранкох) у сали, як и же бизме обезпeчели голєм даяки средства за початок нашей роботи.

ПОЧАTОК того бокуПририхтовали зме и давали
театрални представи         Мушим повесц же Бачи Ґрабаня такой пристал на нашо предкладаня и так ми почали себе обезпечовац условия за роботу. Учителька Наташа нашла театрални фалат хтори ше волал "Два малженски пари", лєм же го требало преложиц на нашу руску бешеду (по руски). Ту нам помогол наш паноцец хтори теди службовал у Митровици, тераз уж покойни о. Мирон Гирйовати. Вон прилапел помогнуц нам и преложиц текст зоз учительку, лєм же зме сами мушели обезпечиц папер. Церква мала свою машинку за дурканє, алє паноцец то мушел зробиц потайнє же би власци нє дознали, бо у тот час паноцом нє було допущено робиц зоз младежу.
         Кед театрални фалат бул преложени подзелєли зме улоги и почали зоз пробами. Перши аматере у представи були тоти особи:


- першу малженску пару бавели Йосип Колешник и Даница Ференц,
- другу малженску пару бавели Петро Беднар и Божица Ванчик,
- богату ґдовицу бавела Сея Олеяр,
- циґанку Драґица Беднар,
- тарґовца Янко Чиєф, а
- слугу бавал я, Славко Пап Петраньов

        Так ше почало зоз роботу, алє дом за нашу роботу зме нїяк нє могли достац, а у бачика Дюри сала нє мала зогриванє та мушим припознац же пришла до питаня наша дальша робота. Почим я такповесц на найвецей места ходзел и "допивал" коло просторийох, односно нашого дому, єдного дня поволи ме до комитету младежи и предложели же бизме ше припоєли Синдикалному дружтву "Бранко Радичевич" дзе нам обецане же достанєме шицко цо треба єдному дружтву, зтим же зме годни затримац свой Одбор, свою бешеду и шицко цо зме мали лєм же ше будземе волац Синдикалне Културно уметнїцке дружтво "Бранко Радичевич" (Секция за Руснацох).Робели зме як Секция за Руснацох
у Сримскей Митровици


 
         Сам сом тоту инициятиву нє могол прилапиц док сом ше нє порадзел зоз моїма у Одборе. Кед зме ше зишли и кед сом шицким потолковал цо ми предложене у комитету, вони то прилапели. Пошол сом до синдикату на догварку, синдикат зволал одбор на хтори поволали и мнє. На схадзки Одбора "Бранка Радичевича" прилапене предкладанє комитету и я автоматски постал член их Одбора, а  источашнє ме меновали и  за руководителя Секциї за Руснацох.
          Но, ми и надалєй отримовали танци у карчми бачика Дюри, а 1952. року зме орґанизовали и дочек Нового року зоз програму по руски хтору порихтала учителька Наташа зоз дзецми цо виучовали нашу бешеду. Можем повесц же нам тот дочек и програма були барз успишни бо шицки хтори були присутни пошли дому задовольни. Так то ми отримали наш перши наступ як руска секция.
         После драми "Два малженски пари" порихтали зме и "Франтовнїцу" од Петра Ризнича Дядї у хторей бавели тоти аматере:


              1. Йосип Колешник,
              2. Петро Беднар,
              3. Божица Вачик и
              4. Славко Пап Петраньов


        После того театралного фалата бавели зме "Валалского байбера", драму зоз живота банатского параста и беоґрадского байбера. Представа була зоз шпиваньом и танцами та зме на тот способ укапчали и векше число младежи до нашей роботи.
        У представи "Валалски байбер" бавели тоти аматере:


        1.  Йосип Колешник,
        2. Славко Пап Петраньов,
        3. Франя Берсерминї,
        4. Петро Лещук,
        5. Божица Ванчик,
        6. Даница Ференц,
        7. Владо Желем  и
        8. Бошко Ференц, як и вецей дзивчата и хлапци хтори танцовали у фолклору.

Bacinski amatere

Славко Пап зоз ґрупу аматeрох з Бачинцох
Стоя: Славко Пап, Янко Рац (Футов) з гармунику, и Мирон Скубан
Куча: Яким Задрипка, Мирослав Микловш (Митьов) и Микола Олeяр, а у шнїгу лєжи Нeстор Задрипка


 

 

 

 

 

 

        Кед ше учителька Наташа одала цала робота Секциї такповесц спадла на мнє: бул сом и режисер и предсидатель и секретар и руководитель... Порихтали зме театрални фалат хтори ше волал "Кумованє". У нїм бавели тоти особи:

 

1. Славко Пап Петраньов,
2. Франя Бесерминї,
3. Михал Абодї,
4. Илия Лашкиєвич,
5. Олґа Сапун,
6. Марица и Анкица Бобалїк,
7. Мария Пап и
8. Йосип Пап
                

 


               Зоз представами зме нащивйовали нашо руски места
        
        Ми як руска секция нашо представи давали нє лєм у Митровици,  алє зме нащивйовали и нашо места и то: Бачинци, Шид, Бикич Дол, Миклошевци, Петровци у Сриме, а у Бачкей були зме у Руским Керестуре, Новим Орахове и Дюрдьове. Госци у Митровици були нам Керестурци, Шидянє и Новосадянє. Можем повец же зме у шицких  наших руских местох були барз крашнє прияти.
        Дзекуюци паноцови Денчийови Дионизийови Копчанскови хтори бул паноцец у Пишкуревцох нащивели зме тото нашо руске место у Славониї. У Пишкуревцох жиє мала гарсточка Руснацох, алє мушим повесц же ми забаву дали пред полну салу и то розуми ше по руски. Цала сала була задовольна. По моїм спознаню ми були перши, а можебуц и остатнї хтори зме нащивели тот наш валал зоз руску програму.  
        Кед фудбалере "Русина" у Руским Керестуре преславйовали 30 роки зоз Сримскей Митровици ишли тоти фудбалере:

 


       1. Лука Олеяр,
       2. Ивица Бобалїк и
       3. Илия Велики

 

ПОЧАTОК того боку


       
Були зме и наградзовани
за нашу роботу

Diploma          Синдикалне културне дружтво "Бранко Радичевич" у Митровици додзельовало плакети и подзекованя за активносци и закладанє у културним дружтве та так и нашо Руснаци доставали тоти припознаня. И сам сом бул медзи добитнїками. Два припознаня зоз того часу окреме чувам и прикладам як илустацию тому мойому, ту, написаному тексту.
          Кед 1956. року пришло до реорґанизациї Синдикату и дружтва за културу ше (1957. року) розформирали и престали зоз роботу. Теди и наша Секция престала зоз активносцами бо зме вецей нє мали можлївосци предлужиц свою роботу.

 

 


       У Секци за Руснацох тоти члени були активни аматере:

 

       1. Наталия Абодї
       2. Михайло Абодї
       3. Петро Беднар                    
       4. Драґица Беднар
       5. Франя Бесерминї
       6. Аница Жмура
       7. Влада Желем
       8. Йосип Колешник
       9. Михайло Лещук
      10. Петро Лещук
      11. Илия Лакшиєвич
      12. Мишко Ожвалд
      13. Сея Олеяр
      14. Славко Пап Петраньов
      15. Мария Пап

16. Йосип Пап
17. Марица Рогаль
18. Даница Ференц
19. Бошко Ференц
20. Ивица Федош
21. Йосип Федош
22. Янко Чиеф
23. Божица Ванчик
24. Олґа Сапун
25. Штефица Чмиль
26. Олґа Гарди
27. Мария Гарди
28. Мита Горбаль
29. Мария Бобалїк, и
30. Аница Бобалїк


      
     
        По менох и презвискох мож видзиц же у Дружтве окрем нас Руснацох було и Українцох и Словацох, та зме ше могли волац и руско-українско-словацка секция. Но, ми були Секция за Руснацох так нас у Митровици припознавали и волали, а и ми ше сами так тримали.

У Сримскей  Митровици у тим чаше руски новини, односно
       тедишнї новини "Руске слово" добивали тоти фамели:

1. Янко Абодї
2. Петро Беднар
3. Божица Ванчик
4. Дюра Ґрабаня
5. Стева Червеняк
6. Михало Ждиняк
7. Влада Желем
8. Йосип Загорко
9. Йосип Колешнїк
10. Йосип Колешнїк
11. Мелания Ломпар
12. Никола Ломпар
13. Петро Лещук
14. Аница Лашкиєвич

15. Никола Лакшиєвич
16. Мишко Михалько
17. Стева Горняк
18. Влада Нихайовски
19. Мария Питух
20. Славко Пап
21.Янко Федош
22. Васа Ференц
23. Дюра Фечко
24. Бошко Ференц
25. Терезия Олеяр
26. Андрия Яношко
27. Михайло Рохаль, и
28. Єлка Цундра

                                         
                    Aktivisti


Василь Мудри, Славко Пап, Мирон Жирош
и Янко Олeяр (11 октобeр1953 року)


            О тим же Секция Руснацох зоз Сримскей Митровици, тих 50-рокох була припозната и ширше у нашим народзе, же єй представителє були поволовани и брали учасц у културним и просвитним живице того часу шведоча и два зачувани фотоґрафиї на хторох на єдней Славко Пап Петраньов (други з лївого боку) вєдно зоз Васильом Мудрим, Мироном Жирошом и Янком Олеаром, а на другей на схадзки Совиту за Руснацох АПВ у Руским Керестуре, 11. октобра 1953. року (стої штварти у горнїм шоре) на хторей участвовали и други визначни културни роботнїки зоз наших руских местох, медзи хторима и  Микола М. Кочиш, Владимир Рогаль, Цецилия Цап (Гаргаї), Ана Ждиняк (Кнежевић), Ана Малацко (Горняк Кухар), Витомир Бодянєц,  Янко Олеяр, Микола Гайнал, Митро Лендєр  и други.

Sovit za prosvitu i kulturu

Учаснїки плeнума Совиту за просвиту и културу Руснацох АП Войводини хтори отримани 11 октобра 1953 року у Руским Кeрeстурe (будинок Ґимназиї)


Куча: Микола М. Кочиш и Василь Мудри
Пeрши шор: Микола Гайнал, Ана Малацко (Горняк-Кухар), Силвeстeр Костeльник, Цeцилия Цап (Гаргаї), Витомир Бодянєц, Ана Ждиняк (Кнeжeвич) и Янко Олeяр
Други шор: Янко Будински Бруґошов, друкар, Любомир Tакач, рeдактор "Руского слова", нєпознати, Мирон Жирош, Митро Лeндєр, нєпознати
Tрeци шор: Яким Хома, Владимир Рогаль, Славко Пап Пeтраньов, Владимир Малацко и Яким Сабадош

 

 

ПОЧАTОК того боку

Na preslavi 150 rocnjici

Др Люботина Пeрунски, Иринка Папуґа, Славко Пап и Ганча Сeґeди на прeслави 150 рочнїци присeлєня Руснацох у Сримскeй Митровици (2001 рок)

 

О АВТОРОВИ:

        Славко Пап Петраньов, народзени 3. юния 1932. року у Пукишу блїзко Берчкей (тераз Босна и Герцеґовина), покресцени у нашей церкви у Райовим Селу. Оцец Данил Пап (1911-1983) бул параст, а мац Серафина Пап, нар. Абодї (1911-1994) ґаздиня. До основне школи ходзел (по сербски горватски) у Андрияшевцох-Роковцох (Винковци, Горватска).
        Фамелия Пап Петраньових у Андришевцох-Роковцох була по походзеню зоз Руского Керестура, одкадз ше Славков дїдо Ґабор Пап зоз супругу Юлу Пап, народзену Сеґеди приселєл 1920. року. Петраньово мали тройо дзеци: сина Данила и дзивки Амалу и Ирину. Тих, 20-рокох зоз Керестура ше зоз Петраньовима до тей часци Славониї (на Германцов салаш) приселєли и фамелиї Дионизия Фа (Ґалускового) и Штефана Пап (Папянкового), а зоз Миклошевцох истого року пришла Медєшово фамелия.
       Скорей их приселєня у Андрияшевцох-Роковцох на осем салашох Сайфовей пустари уж жили осем руски фамели хтори ше 1912. року приселєли зоз Руского Керестура и вєдно обрабяли понад 150 гольти жеми наволуюци свойо населєнє "Мали Сибир". То були: Михал и Юла Джуджар, Мойсей и Ирина Будински (Гуздерово), Грицо и Ганя Сивч (Винцрильово), Ґабор и Ганя Надь (Дямбасово), Андри и Ганя Павлович (Саболово), Михал и Иля Сабадошово, як и вецей члени фамелиї Рац (Мишкових).
        Славко Пап у Андрияшевцох-Роковцох жил по 1. септембер 1948. року, а потим ше преселєл до Сримскей Митровици дзе од 1. октобра 1948. по 23. юний 1951. року виучовал млїнарске ремесло и источашнє ходзел до Школи школярох у привреди. У Сримскей Митровици потим робел у фаху по конєц 50-рокох кед ше 1. септембра 1959. року преселєл до Земуну и почал робиц у земунским Ветеринарским заводзе у Фабрики статковей покарми. Познєйше, 1971. року попри роботи закончел и други (ВКВ) квалификациї хтори му починаюци од роботного места руководителя силосу по предсидателя синдикату у фабрики и члена городского синдикату Города Београду вимагали и накладали.   
       У рамикох роботней организациї активно ше занїмал зоз вецей спортскима конарами. Путуюци на рижни спортски змаганя нащивел велї места як у нашей жеми та и у иножемстве. Окреме ше здогадує одходу на спартакияду до Польскей 1988. року дзе у Ґданьску на Балтицким морю у рамикох югославянскей репрезентациї освоєне друге место (у дисциплини поцагованя паньвашу) и достата стриберна металия (медаля).
        Славко Пап Петраньов тих рокох уж у пензиї, зоз фамелию у мишаним малженстве; супругу, двоїма дзецми и унучатми жиє у Батайници при Беоґрадзе.  До Сримскей Митровици одходзи теди кед ма шлєбодного часу, або кед ше за то укаже нагода (бул на означованю 250-рочнїци приселєня Руснацох (1995), на програми з нагоди 150-рочнїци Руснацох у Сримскей Митровици (2001), бо го за тот город вяжу красни 11-рочни памятки хтори препровадзел нє лєм у  школованю и робори алє и у значней културней и аматерскей дїялносци зоз хтору дал доприношенє културному живору Руснацох Сримскей Митровици, а тиж и у взагальней култури Руснацох Сриму, та и ширше.

 


                  
ПОЧАTОК того боку