БЕҐЕЛЬ СПРАМ РИЗКАШИ

 

 

 

 

 

 

 

Дакеди Руски Керестур мал при валалє два мости прейґ беґеля (на Вельким шоре и такволани Буджацки мост там дзе Буджак вибива на беґель), алє то були мости на чайкох, "плїваюци мости". Буджацки мост досц скрацовал людзом драгу на поля хтори були аж под Лалитьом бо теди ище нє було канала ДТД.


То єдина фотка керестурского моста на чайкох (нє богзна яка квалитетна), думаме же то Буджацки мост. Дзеци царовали на нїм, видно пар нади односно циґонї, мост бул идеални за лапанє рибох бо ше з нього могло заруциц до штред беґеля.

 

Фотку зме достали од Михайла Будинския зоз Канади.

 

 

 

 

 

Vibudov veljkosorskoho mosta

 


Кед будовани систем Дунай-Тиса-Дунай, источасно преглїбени и беґель од нового "широкого" при Ризкаши та по керестурски шлайс. И теди, пре преширйованє и преглїбйованє беґеля, стари мости на чайкох вецей нє були за хаснованє. Почала вибудов нового бетонского моста (на фотоґрафиї) хтори дефинитивно ришел проблем преходу транспортних превозкох прейґ беґеля и служи людзом по нєшка.

 

Фотку зме достали од Василя Дороґгазия зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

 

На вибудови Велькошорского моста єден час робел и муряк. Було то славне теди видзиц чловека у муряцкей опреми як нєстава у вельких дзирох полних води дзе ше рихтало фундаменти за мостово слупи. На вибудови моста, теди, робел и бачи Владо Чапко Зоров споза беґеля. Ту є на фотоґрафиї при пумпи за воздух (обраца ю) зоз хтору ше мурякови оможлївйовало же би мал воздуху за диханє. Други особи нєпознати.

 

Фотку нам послала Вера Гайдук з Руского Керестура а достала ю од фамелиї Чапкових.

 

 

 

 

 

 

 

Бачи Владо Чапко Зоров обраца пумпу за воздух хтора подмирює муряка хтори роби долу у води.
Други двоме хлопи нєпознати. Споза нїх досц добре видно хижи на лалицким боку беґеля.

 

Фотку нам послала Вера Гайдук з Руского Керестура а достала ю од фамелиї Чапкових.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Holosnjaj na verljkosorskim mosce

 

О. Йоаким Холошняй на мосце у Руским Керестуре нєодлуга по його законченю. По гаци мож видзиц же нєдавно закончени жемово роботи, ище нєт нїяки вецейрочни рошлїни на нєй.
Шор хижох за беґельом, мож видзиц, лєм у формованю. Єст празни порти медзи хижами. Нєшка то шицко пополнєте и урбанизоване.

 

Фотку зме достали од о. Йоакима Холошняя з Дюрдьова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Popatrunok z mosta spram bazena

 

Ниа, як випатрала пред даскелїма роками тота часц беґелю медзи мостом и нєшкайшим базеном а дакедишнїм шлайсом. Фотоґрафоване зоз самого моста, побережє беґеля позарастало, єст наду коло води, трави, рижни черяки та и древа. Хижи на лївим боку єдна при другей.

 

 

 

 

 

 

 

Ище єдна фотоґрафия подобна предходней, лєм новша.
Шор хижох за беґельом, мож видзиц, уж формовани.

 

Фотку зме достали од Мирона Жироша з Мадярскей.

 

 

 

 

 

 

Нєдалєко од моста, кед ше патри спрам Ризкаши, Комбинат "1 . Май" свойочасово вибудовал пристанїще у Руским Керестуре дзе ше на ладьох приношело писок, шлюнок и други материял.

 

Фотоґрафию зме достали од Мирона Жироша з Мадярскей.

 

 

 

 

 

Popatrunok z mosta spram Rizkasi

 

Фотоґрафия направена з другого боку моста, кед ше патри спрам Ризкаши. Фотоґрафия настала даґдзе 80-тих рокох, док ище на гаци росли красни, густи тополї як украс цалого беґеля. На лївим боку видно пристанїще у Р. Керестуре дзе ше на ладьох приношело будовательни материял. На право видно, на гаци, дзиру хтора остала од такволаного Старого беґеля хтори преходзел ПОПОД скорейши беґель, скорей копаня Дунай-Тиси-Дунай. Тот тунел, през хтори преходзел Стари беґель, мушел буц поваляни понеже нови беґель бул вельо глїбши як дотедишнї ориґинални. Так нєстала єдинствена крижна драга двох беґельох - беґелї ше крижали, алє їх вода ше нє мишала.

 

Фотоґрафию зме достали од Яника Гардия Емушки зоз Нємецкей.

 

 

 

 

 

 

 

Begelj dakedi, u polnej krasi

 

Часц керестурского беґеля спрам Ризкаши у своєй полней краси - глїбоки, ушорени беґель зоз красним топольовим лєсом на обидвох гацох. Бул то наисце красни водопривредни обєкт у тедишнї час.

 

Фотоґрафию зме достали од Яника Гардия Емушки зоз Нємецкей.

 

 

 

 

 

 

Draha po haci pri

 

Красни знїмок випатрунку гаци беґеля од валалу, спрам Ризкаши. Красни, груби тополї тримали зоз коренями цалу гац, правели идеални хладок, а по гаци шлєбодно преходзели авта и други превозки.
На право видно "широке" кус скорей Ризкаши дзе вельки беґель Дунай-Тиса-Дунай круцел спрам Лалитю. Було то таке пред скоро 30 и вецей роками.

 

Фотоґрафию зме достали од Яника Гардия Емушки зоз Нємецкей.

 

 

 

 

 

А вец краси нєстало! Тополї на беґелю, спрам Ризкаши, вирубани, остали тоти черяки. Беґель вше запущенши, бруднєши, зароснутши з коровчом. Алє, верце, и таки є ище вше красота од Бога дарована Керестуру хтору ше нєшка нє зна правилно вихасновац.

 

 

 

 

 

 

Ribar ruca pendelj na

 

Рибар на беґелю руца пендель.


Дзекуюци бависку шветла и циньох, та и самей композициї фотоґрафиї односно хвильки у хторей лапени рибар, мож повесц же тота фотка ма у себе
одредзеней уметнїцкей вредносци.

 

Фотоґрафию зме давно достали од Владимира Колєсара (1956-2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Широке" кус скорей од Ризкаши дзе ше, практично, нєшка закончує Мали бачки беґель односно беґель хтори преходзи такой попри Руского Керестура. Ту ше вон улїва до нового систему Дунай-Тиса-Дунай хтори будовани у цеку 60-тих рокох.

 

 

 

 

 

 

 

 

Striberni begelj

 

Красна, наисце красна фотоґрафия керестурского беґеля лапена до фотоапарата Мариї Дорошки. Авторка тей фотоґрафиї зоз префинєним чувством лапела мотив, хвильку часу кед слунко споза хмарох ошвицовало цали край на окремни способ и, ґу тому, на фотоґрафиї дати одлични однос простора нєба и беґеля. Вироятно єдна, з тей файти, найкрасших фотоґрафийох беґеля при Керестуре.

 

Фотоґрафию зме "украдли" зоз фейсбук бока Мариї Дорошки з Р. Керестура. Наздаваме ше же нам то будзе пребачене...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begelj vjesenji

 

Єшень на беґелю.
Часц керестурского беґеля од велькошорского моста та по базен (видно го на концу водоцека). Тримаме же и тота фотоґрафия ма у себе одредзени уметнїцки елементи.

 

Фотоґрафию зме достали од Владимира Колєсара (1956-2004)

 

 

 

 

 

 

 

Кед же ВИ маце даяки фотоґрафиї керестурского шлайса и беґеля, або кед знаце дакого же ма - помогнїце нам же бизме до тих фотоґрафийох дошли и же бизме их обявели на тих бокох вязаних за историю, за прешлосц беґеля хтори єден час бул центер велїх збуваньох и активносцох младих Керестурцох.

 

Дзекуєме Вам напредок!!!

 

 

 

Идуца тема о беґелю тота:

Беґель спрам гайзибанского моста (на сивер)