Мария ХОМА

 

СТАРИ РУСКИ БАВИСКА

 

             УВОДНЕ СЛОВО


             Дзецинство перша ґарадича у розвою каждого поєдинца и нє мож го задумац без бавискох. Час зоз собу приноши нови бависка, збогацує стари, алє, нажаль, часто даєдни, хтори поциснути зоз новшима и модернєйшима, одноши до забуца. Так дзепоєдни бависка оставаю лєм у паметаню наших дїдох и бабох, та з тей нагоди у роботи "Стари руски бависка" пробовала сом призначиц цо вецей бависка яки ше давно правело, односно бавело. Окреме сом обрацела увагу на лeксику вязану за тоти бависка, хтора у тексту визначена. Тиж так, ґу даєдним бависком, пре лєгчейше толкованє, приложени рисунки.

             Тота робота подзелєна на два цалосци:

             1. бависка яки ше дараз правело  и

             2. дружтвени бависка.
            
Кажда цалосц подзелєна на три подгрупи:

             а)    дзивчатски бависка,
             б)    хлапцовски бависка, и
             в)    заєднїцки бависка.

             У каждей роботи наиходзи ше на почежкосци хтори спомалшую конєчни резултат, та так и ту нє було винїмки. Информаторе, хтори ми були найосновнєйше жридло податкох, зоз роками хтори за нїма, часточнє позабували бависка, та ше нє здогадую даєдних назвох бавискох лєбо виразох вязаних за нїх, док ше даєдни нє здогадую процеса алє  лєм назви бависка. Так, же бим даєдно бависко описала у цалосци, мушела сом випитовац 5-6 информаторох, а дакеди и вецей нїх. Од каждого информатора вше сом перше призначовала гевти бависка хторих ше вон сам здогаднул, а потим сом му даєдни надпоминала. На таки способ ше информаторе лєгчейше здогадовали.
             Найчежше у тей роботи було описац гевти бависка хторих ше информаторе лєм часточно здогадовали, та за описованє таких бавискох хасновала сом жридла од вецей информаторох.
             Бависка яки описани у тей роботи правело ше лєбо бавело у руских валалох: Миклошевцох, Петровцох, Бачинцох, Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове. Прето ше зявюю вариянти мена истого бависка лєбо самого процеса и правилох у нїм.
             Бависка яки сом од информаторох нє достала у цалосци, доложела сом зоз уж скорей зазначенима у хаснованей литератури, хтора назначена на концу роботи.
             Нєсебичну помоц у пририхтованю тей роботи достала сом од информаторох у местох дзе жию Руснаци, а з тей нагоди им найщирше дзекуєм.
 

 

ИНФОРМАТОРЕ

1. Мелана Хома (1923), Миклошевци
2. Мария Сабадош (1921), Миклошевци
3. Михал Бучко (1931), Миклошевци
4. Мария Бучко (1932), Миклошевци
5. Дюра Бики (1942), Миклошевци
6. Ґенка Бики (1949), Миклошевци
7. Олга Рамач (1943), Миклошевци
8. Миром Лїкар (1939), Миклошевци
9. Емил Лїкар (1927), Миклошевци
10. Магдалена Гайдук (1929), Миклошевци
11. Ганча Хома (1950), Миклошевци
12. Любка Фалц (1932), Винковци
13. Ганя Венчельовски (1924), Руски Керестур
14. Яким  Венчельовски (1922), Руски Керестур
15. Леона Хома (1926), Руски Керестур
16. Любо Хома (1922), Руски Керестур
17. Натала Ерделї (1935), Руски Керестур
18. Владимир Ерделї (1935), Руски Керестур
19. Мария  Сакач (1930), Коцур
20. Владимир Бесерминї  (1942), Коцур
21. Ирина Бесерминї (1923), Коцур
22. Владимир Сабо Дайко (1928), Коцур
23. Владимир Макаї (1928) Коцур
24. Владимир Дороґхази (1930), Коцур
25. Мелания Дороґхази (1929), Коцур
26. Дюра Скубан (1925), Коцур
27. Др Юлиян Рамач (1940), Коцур
28. Пелєна Шайтош (1947), Нови Сад
29. Мирослав Хромиш (1936), Нови Сад
30. Наталия Хромиш (1945), Нови Сад
31. Ганча Михальовски (1930), Нови Сад

 

БАВИСКА ЯКИ ШЕ ДАРАЗ ПРАВЕЛО

 

 

ДЗИВЧАТСКИ БАВИСКА

ХЛАПЦОВСКИ БАВИСКА

ЗАЄДНІЦКИ БАВИСКА

              Дакеди купче бависко було права ридкосц, а дзеци ше заш лєм бавели и мали бависка. То були дакеди бависка котри им направели родичи, алє  найчастейше дзеци себе сами правели бависка, док материял за правенє находзели дома и у природи.
             Даєдни бависка ше могло направиц лєбо ше з нїма бавиц лєм у одредзених часцох рока. Так лєм вжиме ше могла направиц добра габзова пукалка, вяри пищок зоз верби найкрасше пискал, док даєдни бависка ше могло правиц през цали рок. Медзитим, попри материялу за правенє бависка найзначнєйше було мац ище и схопносци и добрей дзеки.

 

 


ДЗИВЧАТСКИ БАВИСКА

 

 

БАБКА ЗОЗ ЧУТКИ МЛАДЕЙ КУКУРИЦИ
(власата бабка)


             Лєто за дзивчата було праве швето бо теди могли мац надосц бабки. То бул час кед ше вичулкали чутки на кукурицох, а зоз таких чуткох дзивчата знали справиц прави-правучки бабки, котрим могли и варгочи плєсц. Кед бабка мала два варгочи, то була Рускиня, а кед мала єден варгоч, вец то була Словачка. Дзивчата знали бабку и пооблєкац, односно закруциц до рендочкох, а и хусточку на главу завязац. Тоти бабки могли мац червени и златни власи, алє  то було лєм потамаль док ше власки на чутки не осушели. Тельо тирвала и бабка, алє  ютредзень ше могло мац нову бабку хтора могла буц ище красша од гевтей старей.

 БАБКА ЗОЗ КУКУРИЧАНКИ


             Одрезало ше грубшу кукуричанку, коло 3 цм, а длугоку коло 15 цм. То було бабково цело. Зоз метлїнча ше одрезало палїчку длугоку дас 8 цм, а грубу дас 0,5 цм. Кукуричанку ше преджобло попрейґа дас на 4 цм од верху и през тоту дзирку ше предзало палїчку зоз метлїнча. То були руки. Тота основа здабала на крижик, та ю требало облєчиц. Главу ше направело так же ше верхню часц "крижика" обложело зоз рендочками котри ше вец закруцело зоз векшу рендочку. На нєй ше нарисовало твар.
 
 

 


 Рисунок ч. 1 - БАБКА З КУКУРИЧАНКИ

              Потим ше зоз рендочки виштригло правоугелнїк длугоки дас 20 цм и широки дас 10 цм, хтори ше поскладал на поли по длужини. На штредку поскладаного боку виштригло ше дзирку през хтору ше предзало бабкову главу. Так и бабкова сукня була готова, лєм ю требало ище завязац у пасу, а могло ше аж и фартущок виштригнуц и привязац єй. На концу остало завязац бабки хусточку на главу и нова бабка зоз кукуричанки була готова за бависко (рисунок ч.1).БАБКА ЗОЗ ПАЛЇЧКОХ

 

             Таку бабку ше правело кед нє було вецей чутки зоз младей кукурици. Зоз двох палїчкох, єдней длугшей и єдней кратшей, направело ше крижик як основу за бабку, так же ше палїчки привязало лєбо ше прибили зоз малим гвоздзиком єдна за другу Зоз ренди ше направело главу, и то так же ше до єдного фалатка ренди положело менши рендочки, вец ше тоту ренду завязало як зайду, а потим ше ю здзало и привязало на горню часц основи зоз палїчкох там дзе мала буц глава. На палїчку хтора представяла руки накруцело ше рендочку и привязало ше ю же би нє спадовала. Ище требало нашиц сукнї и бабка була готова.


БАБКА ЗОЗ РЕНДИ


             За правенє бабки зоз ренди требало мац вецей схопносци. Перше ю требало нарисовац на одвойнє поскладаней ренди же би ше одразу достало и предню и задню часц. Вец ше окреме виштригло главу, брух и ноги. Перше ше ушило шицки часци хтори ше вец преврацело на лїцо, а през зохабени отвор тоти часци бабкового цела ше наполнєло зоз нагультанима рендочками, лєбо зоз отрубами. Потим требало скапчац тоти часци. Перше ше пришило главу на брух, а потим руки и ноги. На концу ше на глави нарисовало твар и бабка була готова. Од каждого дзивчеца завишело чи бабка будзе мац шмати, чи будзе лєм закруцена до заглавчка (рисунок ч. 2).
 
 


Рисунок ч. 2 - БАБКА ЗОЗ РЕНДИ

 

МЕБЕЛЬ ЗОЗ РЕПИКУ

 

             Єст єдна файта округлого репику, яки у Миклошевцох наволую чичок. Вон влєце и вєшенї, док є ище желєни барз добри як "будовательни материял". Кульки репику лєгко ше лїпню єдна за другу, та ше з нїх можу налїпкац рижни предмети.
              Так дакеди дзивчата зоз такого репику правели мебель за свойо бабки яки, тиж так, знали з нього налїпкац. Зоз репику ше могло направиц посцелки, столи, карсцелї, канабелї, ормани, лади и подобне.


КРАВА З ОГУРКИ


             Кед огурки пожовкню и застарею, за єдзенє су нє добри, алє  дзеци праве и зоз таких огуркох знали себе понаправяц рижни бависка. Єдно зоз нїх то була крава.
             За правенє такей крави, окрем єдней огурки требало и метлїнча, зоз хторого ше одламовало конарчки одвитуюцей длужини: 4 єднаки за ноги, два менши за роги, єден за хвост...
             Вжало ше єдну векшу огурку и зоз ножиком ше зукосо одрезало єден єй конєц хтори ше приджобнул на верх огурки, зоз єдним конарчком. Так "крава" достала главу. Потим ше заджобло 4 конарчки хтори були кравово ноги, а на задок єден конарчок, односно хвост. На главу ше положели роги. Зоз ножиком лєбо зоз ценким конарчком означели ше очи и писки. Алє , же би то наисце и здабало на краву, требало єй направиц зоз метлїнча и заджобнуц на праве место и штири "цицочки", та крава була готова.

На початок тeми 

 

ХЛАПЦОВСКИ БАВИСКА


 

ПИЩОК ЗОЗ ВЕРБИ

 

                               Пищки зоз верби хлапци правели на яр, кед ше природа почала будзиц и желєнїц, а скорей як цо верби почали розвивай лїсточка, бо за пищок ше мушел хасновац конарчок зоз цалу и нєочкодовану лупу.


   
Рисунок ч. З - ПИЩОК З ВЕРБИ


             Одрезало ше фалаток желєного вербового конарчка грубини коло 1 цм, а длугоки коло 10 цм. Потим ше на грубшим концу вирезало фалаток и то на шлїдуюци способ: дас 1 цм од грубшого конца зоз ножиком ше зарезало конарчок, дакус менєй як до поли глїбоко, а потим ше тиж так 1 цм далєй од зарезаного означело и зукосом вирезало фалаток конарчка (опать рисунок ч. 3). На другим концу конарчка, дас 4 лєбо 5 цм далєй од вирезаного писка доокола ше зарезало лупу Вец ше помали, место попри месту, зоз черенками ножика тлукло по лупи потамаль док ше нє дала крашнє сцагнуц (на рисунку означене зоз "а"). Кед ше сцагло лупу, одрезало ше єден фалаток зоз древка ("б"), зоз грубшого боку конарчка уздлуж та потамаль дзе вирезани писк. На концу ше лупу знова нацагло назад и пищок бул готови. Долню часц пищка могло ше крашнє вицифровац зоз вирезованьом койдзеяких мотивох, а коруна тей роботи була його писканє.
             Ценши вербово пищки давали глас висших тонох, а грубши пищки - глас нїзших тонох. Писканє ше могло чуц доокола, а пищок пискал лєм покля ше нє осушел.

 


ПУКАЛКА


             Найлєпши час за правенє пукалки була жима, прето же вжиме материял за тото бависко найквалитетнєйши. Пукалку ше правело зоз грубших габзових конарчкох, котри вжиме тварди и лєгко зоз нїх направиц цивки. Медзитим, то нє значи же пукалку нє мож направиц гоч кеди.
             Зоз габзи ше одрезал конарчок, од гузла по гузел (т.є. без гузлох), груби 2-3 цм, а вец ше зоз даяким грубшим дротом видлобало штредок, котри мегки, так же би ше достала цивка. Зоз палїчки подобней грубини як тота цивка вистругал ше рамач, котри мушел буц длугши од цивки, а тота часц хтора була длугша требала остац и грубша же би нє вошла цалком до цивки. Рамач мушел буц вистругани так же би цалком приставал до цивки зоз габзи теди кед би ше го удрилєло до нєй.
             Дакеди було надосц клоча у каждим обисцу, та ше зоз нього правела "муниция", т.є. кульки за пукалку Требало направиц два кульки котри ше мало прежувац у устох же би ше навлажели и же би достали конєчну форму. Так направени кульки дрилєли ше до цивки, з єдного конца єдну, а з другого конца другу На концу ше рамач упарло до бруха и моцно дрилєло до цивки. Теди наставало пуканє, а кулька була виштрелєна вонка. До пуканя приходзело прето же ше у цивки воздух збивал теди кед ше дрилял рамач: кульки влажни од шлїни нє дошлєбодзовали же би воздух прешол коло и през нїх, так же збити воздух у єдней хвильки з пуканьом виштрелєл першу кульку вонка.
             Хлапци ше часто знали змагац кому пукалка баржей пукнє, лєбо кому пукалка штрелї далєй.

 

 ПАРИДЯ

 


             Паридї нєшка уж ридкосц, док ше дакеди ридко стретало хлапцох без паридї задзатей у кишенки, лєбо одложеней у торбички.
             Паридю ше правело зоз моцного вишньового лєбо орґонового конарчка хтори мал рачки (рошошки, рожки). При верху рачкох зоз ножиком ше зарезало ярчки на котри ше привязовало гумки цо ше их виштригло зоз старей споднєй гуми за бициґлу, алє  ше найчастейше хасновало купчи червени гуми (каламачи). Тоти гуми були широки коло 1 цм, а длугоки коло 10 цм. Понеже за паридю лєпше було кед гуми длугши, вец ше тоти надовязовало так: надложело ше єдну гуму на другу дас на 1 цм, а вец ше их моцно завязало зоз цверну За паридю требало 2 гуми, по єдну на кажди рощок. Єдну гуму ше окруцело коло ярчка вирезаного на конарчку и зоз цверну моцно завязало, а так исто и другу гуму. Други конєц тих гумох привязало ше за скорку, виштригнуту зоз старих бочкорох, а найлєпша була гевта зоз виштригнутого язика на ципелох. Така скорка могла буц длугока коло 8 цм, а широка 5 цм. Зоз бокох, по длужини, виштригло ше два длуговасти дзирки (5а) през котри ше предзало гуми и вец ше их, тиж так зоз цверну завязало, та паридя була готова.
             Назберало ше каменьчки, єден ше положело до скорки, нацагло ше гуми зоз скорку у хторей було каменьче, нацильовало и пущело гуми и скорку, а каменьче зоз вельку швидкосцу одлєцело спрам циля, алє  часто и коло нього. Так дакеди настрадали и очка на облакох. Найчастейши циль були врабци (тащки) лєбо даяки други птици. Як "муниция" хасновало ше и фалатки зоз розбитей шпижовей судзини, зарна кукурици, шульканци (барз стварднута, спечена жовта глїна) и подобне.

 


Рисунок ч. 5 - ПАРИДЯ
Рисунок ч. 5а - СКОРКА

 

 СТРЕЛИ
             Стрела то типичне хлапцовске бависко, односно оружиє котре себе хлапци сами правели. Тото оружиє ше состої зоз двох часцох: "лук" и "стрела", медзитим, у нашим язику обидва часци ше наволую зоз заєднїцким меном стрела, понеже ше и "лук" при Руснацох наволує стрела.
             За правенє стрели найчастейше ше хасновало младнїки зоз ягоди, тургунї, шлївки лєбо з лїсковца. Тот младнїк, т.є. конар мал буц груби коло 1,5 цм, а длугоки дас 1 метер. На обидвох концох того конара вирезало ше ярчки за шпарґу. Важне було же би ше тот конар могло лєгко зогинац. Потим ше вжало шпарґу, дакус кратшу од самого конара и моцно ше ю завязало за єден конєц конара на место дзе бул вирезани ярчок. То прето же би ше шпарґа нє зошлїсла. Вец ше шпарґу моцно нацагло так же би ше конар зогнул и направел одвитуюци лук, а вец ше шпарґу завязало за други конєц конара, тиж так на место дзе бул ярчок. Кед шпарґа була добре зацагнута и завязана, теди стрела була готова.
             Стрели ше правело зоз наду прето же над лєгки и дзирави та могол далєко одлєциц. Зоз наду ше нарезало стрели, длугоки коло 60 цм, а вец ше єден конєц заджобнул до влажней жеми. До наду вошла глїна, та тот конєц стрели бул чежши. Така стрела правилно, лєгчейше и далєй лєцела. Даєдни хлапци знали до стрели зоз преднього боку заджобнуц и гвоздзик.
             На другим концу стрели ше на штредку зоз ножиком вирезало мали ярчок до хторого мала войсц шпарґа стрели. Кед на таки способ були направени шицки стрели, вец ше до лївей руки вжало "лук", влапело ше за штредок древеней часци, а до правей руки ше вжало стрелу и зоз зарезом на єй заднєй часци заквачело за шпарґу на "луку". На концу требало лєм нацагнуц шпарґу вєдно зоз стрелу, нацильовац до означеней мети, пущиц стрелу, а шпарґа ю моцно виштрелєла у жаданим напряме.
 

 

 

 

 

 

Рисунок ч. 6 - СТРЕЛИ

 


 КОЧИ и МАШИНИ З ОГУРКОХ

 


             Так як дзивчата правели краву з огурки, на подобни способ хлапци себе правели кочи и машини з огуркох. Потребна була єдна векша огурка, конарчки зоз метлїнча и ножик. Зоз ножиком ше одрезало заокруглєни конци огурки и то таки вельки же би ше зоз каждого конца огурки могло одрезац два грубши колєчка котри ше похасновало як колєса. Тоти колєса ше приджобло з метлїнчом по два зоз каждого боку огурки. На концу требало ище направиц друк, тиж так зоз метлїнча; вон ше заджобнул до огурки зоз преднього боку. Так справене бависко наисце здабало на коч, лєбо даяку машину, трешку, витернїцу, лєбо подобне.


ГАЙЗИБАН ЗОЗ ШИРКОХ


             Таки гайзибан знал себе направиц кажди хлапчик. Требало лєм даскельо ширково шкатулки хтори ше поотверало кус вецей як до поли, а вец ше их поудзивало єдну до другей (рисунок ч. 7). Гайзибан бул готови, а уж мал и подаєдно древко ширки у вагону хторе ше мало превезц мацери по пец лєбо шпоргет. У таких гайзибанох могло ше превожиц прах, писок, каменьча, потим кукурицу, глїну и подобне.Рисунок ч. 7 - ГАЙЗИБАН ЗОЗ ШИРКОХ


ШАРКАНЬ


             Хлапцом було найсладше пущац шарканї хтори лєтали на каждим концу валала. Направиц шарканя то бул прави кумшт. Косцанїк ше му направело зоз наду лєбо зоз барз ценких латочкох хтори ше повязало зоз цверну лєбо зоз цестом (помишана мука зоз воду). Велькосц шарканя завишела од велькосци паперу якого ше мало. Найлєпши папер за шарканя бул зоз паперового меха, хтори з нука бул осмолєни.

 

 

Рисунок ч. 8 - ШАРКАНЬ

 

 
              Зоз двох палїчкох наду лєбо латочкох направело ше криж. Палїчки ше моцно завязало зоз цверну же би стали вєдно, а потим ше накладло фалатки цеста на конци крижа хтори ше ище скапчало зоз штирома надовима палїчками. Тоти надово палїчки зоз бокох кладло ше прето же би папер моцнєйше стал на шарканьови. Потим ше на тоту основу положело папер, хтори ше пришило зоз грубу цверну за бочни надово палїчки. На долню часц шарканя завязало ше шпаргу на хторей були навязани рендочки - то бул шарканьов хвост. Потим ше на штредок крижа завязало длугоку шпарґу за хтору ше тримало шарканя кед ше розбегло по пажици и пущело ше го високо до воздуху (рисунок ч.8).

На початок тeми 

 


ЗАЄДНІЦКИ БАВИСКА


ЛЕПЕТКА

 

             Лепетка була лєтнє бависко бо ше ю правело теди кед кукурици були ище желєни. За правенє лепетки требало фалаток желєнєй кукуричанки одрезани од єдного ґузла по треци, длугоки коло 40 цм, а груби коло 2,5-3 цм. Одрезало ше єден ґузел и зарезало ше кукуричанку уздлуж, попод лупу, з обидвох бокох до пол длужини, т.є. по штреднї ґузел (опать рисунок ч. 9). Теди ше тоти зарезани часци при ґузлу кус прегли и лепетка була готова.
             Лепетку ше вжало до руки за гевту часц зоз котрей нє бул одрезани ґузел и замахало ше з ню лїво-право, а тоти зарезани часци лепетки залопоцели як лепетково кридла.

 


 
Рисунок ч. 9 - ЛЕПЕТКА

 


ГУШЛЯ ЗОЗ ВИГРИЗКИ


             Гушлю зоз вигризки правело ше так же ше зоз сухей и цалей вигризки одрезало фалаток, алє  так же ше на його концох охабело колєнка. Вигризка округла, а на єдним боку ма таке як валовчок. Зоз кончистим ножом ше по длужини подрезало тоти рубци, котри досц моцни и тварди, а вец ше попод тоти два часци на обидвох концох поддрилєло фалаток даякого ценкого древка, лєбо фалаток зоз найценшей часци вигризки, котри подзвигнул тоти "пантлїки" як струни на правей гушлї. Таки гушлї ше справело два, лєм єдна була ценша и вирезало ше и подзвигло єдну пантлїку котра мала буц смик (рисунок ч. 10). Смик ше пошлїнєл и чухал до гушлї, при чим ше чуло шкрипанє, односно "мелодия".
             Таки гушлї дзеци правели кед ше бавели "на свадзби", лєбо кед правели "забави", подобни гевтим у "Просвити". Шпиванє и "мелодия" було таке же ше чуло надалєко, алє  то нїгда нє було надзеранє, бо их старши опоминали же най ше шпива, алє  крашнє.

 


 
Рисунок ч. 10 - ГУШЛЯ ЗОЗ ВИГРИЗКИ

 


ЧАРДАК ЗОЗ ЧУТКОХ


             Понеже дакеди купче бависко було права ридкосц, дзеци ше на рижни способи знаходзели як го себе направиц же би ше зоз нїм могли бавиц. Так, чутки котри було у каждим обисцу, мали значне место у дзецинстве каждого дзецка. Дзивчата знали пооблєкац чутку и зоз нєй справиц бабку, док хлапци часто задумовали же чутка конїк. Алє  и єдни и други любели правиц чардаки зоз чуткох, та ше и змагали хто може справиц висши чардак. Знали направиц и кармики зоз чуткох, а наодламовани чуточки у кармику були "прашатка". Тоти кармики нє були таки високи як чардаки, бо и прави кармики нє маю високи мури.


 

Рисунок ч. 11 - ЧАРДАК ЗОЗ ЧУТКОХ             Чардак ше правело на шлїдуюци способ: на жем ше положело два чутки, приблїжней длужини, паралeлно єдну коло другей, оддалєни менєй як длужина чутки. Други два чутки положело ше крижом прейг перших двох, вец треци два чутки крижом прейґ других двох итд. по жадану висину чардака (рисунок ч. 11).


 
 ЛАМПАШ ЗОЗ БУНДАВИ

 

             Позно вєшенї, кед уж дозрели бундави, бул прави час за правенє лампашох зоз бундави, та ше ту указовали схопносци каждого поєдинца у цифрованю "лампаша", а и кишенки були полни зоз смачнима пуканима магочками.
             Лампаш зоз бундави правело ше на шлїдуюци способ: вибрало ше бундаву вельку як чловекова глава лєбо и векшу и одрезало ше єй верхню часц, там дзе ше находзи конарчок. То прето же би ше през тоту дзиру могло видлобац бундаву и повиберац магочки. Потим ше зоз оштрим кончистим ножиком бундави вирезало облачки у форми очох, носа и зубох. На концу остало положиц нука до бундави фалаток запалєней швички, врациц покривку, т.є. верхню одрезану часц бундави на єй место и лампаш бул готови (рисунок ч. 12).
             Окреме з вечара лєбо вноци меншим дзецом застрашуюцо випатрали таки лампаши кед ше през справени облачки, односно очи, нос и зуби указовало помаранчецове шветло.
             Понеже дакеди швички були луксуз, їх у бундавох заменьовали рендочки намачани до масци, а вец запалєни. Зоз такима лампашами лє гинє знали часто настрашиц дзивки кед ше вноци врацали зоз прадкох дому.


 
Рисунок ч. 12 - ЛАМПАШ З БУНДАВИ

 

ПАПЕРОВИ ГАДЗИК

 


             Паперови гадзик часто розвешельовал менши дзеци през жимни и длугоки жими, а могло ше го барз лєгко направиц.
Зоз паперу ше виштригло єден круг, хтори у пречнїку могол мац 10-12 цм, а вец ше го штригало доокола и то так же би ше достала закруцена пантлїка. Вец ше зоз гомбошку лєбо зоз гвоздзиком заджобло тоту пантлїку на фалаток ценкей вигризки, хтору ше вец положело до фляши лєбо до погарика у котрим була кукурица лєбо пасуля, же би на таки способ вигризка могла стац (рисунок ч. 13).
             Но, же би гадзик могол "ожиц", тоту фляшу зоз гадзиком требало положиц на цепли пец, же би ше под дїйством цеплого воздуху паперова пантлїка почала обрацац коло вигризки, як прави гад кед сцека.
             Таки паперови гадзик могол ше здзац и на даяки дрот заджобнути до фалатка древа хторе служело як постолє , а резултат бул исти.
 

 
 Рисунок ч. 13 - ПАПЕРОВИ ГАДЗИК

 


ПАПЕРОВИ ДЇДКО


             И дакеди давно дзеци могли мац дїдкох и бабки хторим ше рушали ноги и руки. Правда, то ше посциговало зоз поцагованьом шпарґи, а фиґури були направени зоз паперу.

 

Рисунок ч. 14 - ПАПЕРОВИ ДЇДКО

 

             За правенє такого бависка требало векши груби папер лєбо картон и шпарґа. На паперу, односно картону, нарисовало ше даякого дїдка, алє  так же би му руки и ноги були окреме од цела. Кед ше виштригли дїдково часци цела, преджобло ше дзирки, як указане на рисунку ч. 14, по два на лопаткох и клубох, по єдна на колєнох и штири на целу, по єдна зоз каждого боку. Часци дїдкового цела скапчовало ше зоз шпарґу хтору ше на предвидзених местох прецаговало през преджобнути дзирки на дїдкових часцох цела и завязовало ше ю на два гузли, єден з преднього, а други зоз заднього боку дїдка. Кед на таки способ були скапчани дїдково часци цела, мало ше ище скапчац руки, а потим и ноги. Шпарґу ше на єй самим концу завязало на ґузел и прецагло ше ю през другу дзирку на дїдковей лопатки. Потим ше шпарґу прецагло по другу дїдкову лопатку и тиж так ше ю предзало през другу дзирку на лопатки и завязало на ґузел. Так скапчани и клуби. На остатку ше завязало длугоку шпарґу по штредку тих шпарґох цо скапчовали лопатки и клуби и дїдко зоз паперу бул готови. Кед ше го ище офарбело, бул веселши, а обешени на муре махал источашнє з руками и з ногами, вше теди кед ше поцагло шпарґу.

 


 ФУРКАДЛО ЗОЗ ПАПЕРУ

 


             Зоз фуркадлом ше дзеци бавели лєм теди кед була красна хвиля, кед ше могло висц и бегац по вонку. Фуркадло ше правело так: зоз дакус грубшого паперу виштригло ше квадрат (напр. 10 x10 цм) и по дияґоналох заштригло ше дакус вецей як до половки, од угла по штредок (рисунок ч. 15). Потим ше зоз паперу виштригло колєско пречнїка 2 цм хторе ше преджобло зоз гвоздзиком, а вец ше кажди други угел на паперу здзало на исти гвоздзик, хтори ше на концу преджобло през штредок паперу и припло на палїчку длугоку коло З0 цм.
             Зоз таким фуркадлом требало висц на витор лєбо ше розбегнуц по вонку и воно ше заобрацало. Треба надпомнуц же фуркадло могло буц векше и менше, цо завишело од жаданя каждого дзецка.
 


 

 Рисунок ч. 15 - ФУРКАДЛО З ПАПЕРУ

 


ФУРКАДЛО ЗОЗ РАТИЧКИ


             Тераз чежко и задумац на яки ше шицко способи родичи мушели додумовац же би, у нєдостатку пенєжу за бависка, задоволєли дзецинску потребу за бавеньом, та на рижни способи видумовали бависка, и то шицко зоз предметох яки було у обисцу Єдно зоз таких бавискох и фуркадло зоз ратичковей косци.
             Косц зоз увареней ратички ше на штредку преджобло зоз гвоздом лєбо зоз шидлом. През тоту дзирку ше предзало одвойнє зложену шпарґу длугоку коло 60-70 цм котру ше на концу завязало на ґузел.
             Шпарґу ше вец здзало на указуюци пальци на рукох, а потим ше шпарґу зоз косцу хтора була на штредку заобрацало при чим ше шпарґа дакус закруцела. Потим ше руки дакус розширели, а шпарґа ше почала одкруцовац и обрацац косц. Косц ше окруцала так швидко же одкруцела шпарґу и такой ю закруцела на други бок. Потим ше поцагло шпарґу знова, скорей як ше вона застановела, а вец знова од початку. Под час обрацаня косци було чуц фурканє хторе радовало дзеци.
             Подобне бависко хторе ше правело на исти способ достало мено бруяца гомбичка, бо ше место косци на шпарґу предзало гомбичку, и то часто найвекшу яка була у обисцу. Дальнї поступок уж познати.


ЛАБДА ЗОЗ ШЕРСЦИ

 


             Таки лабди правело ше на шлїдуюци способ: зоз огребла, з котрим ше чесало конї и крави, винїмала ше шерсц котру ше потим мачало, а вец гультало, шулькало и сцискало. Так ше ю вше, при каждим чесаню статку обложело зоз новим пасмом шерсци догод ше нє направела лабда жаданей велькосци. Найчастейше тоти лабди були вельки як вайцо лєбо яблуко.
             Така лабда була тварда и не одскаковала од жеми, алє  ше зоз ню могло досц длуго бавиц бо ше шерсц тримала вєдно и помали ше одточовала, а кед ше лабдочка уж розтресла, без почежкосци ше направело нову.

 

ЛАБДА ЗОЗ РЕНДОХ

 


             Понеже ридко хто од хлапцох мал праву лабду (таку ше и барз чувало), найчастейше ше фодбаловали зоз рендану. Таку лабду ше правело так же ше вжало стару ботошу и до нєй ше нахпало рендочки лєбо клоча. Тото ше назбивало и формовало же би було округле. Потим ше ботошу добре завязало на тим боку дзе бул шлєбодни уход, а вец ше ю преврацело на руби прейга тераз уж оформеней лабди. Ботошу ше потим добре зацагло прейг лабди и знова ше ю завязало лєбо зашило на другим боку и лабда була готова (рисунок ч. 17).

 

 

 Рисунок ч. 17 - ЛАБДА З РЕНДОХ

 

ГУБАБИ


             Понеже дакеди по валалох нє було асфалтовани драги, блато на улїци нє було ридкосц. Накадзи спаднул и найменши дижджик, коляї ше розмочели, а блато ше цагало вшадзи. У даєдних часцох улїци дзе терен  бул нїзши вода ше сцекала и там блата було вше. У таких обставинох, кед блата було вше "при руки", настало и бависко под меном губаби.
             "На губаби" ше найчастейше бавели менши дзеци. До гарсци вжали блато, дакус го погнєтли у рукох и направели лабдочку хтору потим скляпчисцели и направели губабу котра здабала на бухту понеже у штредку мала углїбенє. Потим, тримаюци губабу на дланї, плювли до того углїбеня и вигваряли: "Губаба, керелаба, кед це вдерим, пукнєш яґод жаба!" а потим моцно вдерели з губабу до жеми при чим ше чуло моцне пуканє. Таку розбризнуту губабу знова брали до рукох и правели нову
             Дзеци ше так бавели доґод би им тото бависко нє допило, а часто ше и змагали же чия губаба моцнєйше штрелї. После  такого бависка нє "настрадало" лєм дзецинске облєчиво, алє  часто и крашнє обилєни и обцагнути хижи.

 


КОРЧОЛЇ

 


             Корчолї котри себе хлапци сами правели випатрали так: то були два латки, кус длугши як обуй на ногох. Вонконцом каждей латки були розцагнути два грубши дроти, зоз преднього и заднього боку загнути и забити до латки. Зоз боку, крижом през латку преджобло ше два дзирки през хтори ше прецагло манилу зоз хтору ше корчолї привязовало за ноги. На корчолї ше стануло, манилу ше преложело прейг ноги и зоз ценким древком ше ю закруцело, а древко ше за ню задзало. У рукох ше тримало штухачку (жажань) - палїцу длугоку коло 1,5 метер, у хторей на сподку бул забити гвозд зоз одрезану главку Штухачку ше загуковало медзи ноги и так ше оддрильовало по лядзе.
             Вивежбанши корчоляше мали корчолї зоз лєм єдним дротом, а латка на сподку була зукосо вигобльована зоз бокох. Дрот бул розцагнути през штредок латки и заджобнути до нєй зоз преднього и заднього боку Таки корчолї ше привязовало на исти способ як и перши.
 

 


 Рисунок ч. 18 - ШТУХАЧКА

 

На початок тeми 

 

 


 ДРУЖТВЕНИ БАВИСКА

 

 

ДЗИВЧАТСКИ БАВИСКА

ХЛАПЦОВСКИ БАВИСКА

ЗАЄДНЇЦКИ БАВИСКА

 


             Пред каждим бависком требало ше порадзиц цо и як ше будзе бавиц, а од шицких предкладаньох вибране було тото за хторе ше опредзелєла векшина бавячох. Розуми ше же ше при поради мушело водзиц рахунку о просторе, о условийох и реквизитох за бависко.


РОЗЧИТОВАНЯ

 

             На початку каждого бависка хторе бавело векше число бавячох значне було одредзиц хто почнє бависко. Же би ше при тим нє наробело нєправду даєдному з бавячох, векшина бавискох починала зоз розчитованьом (вичитованьом).
             Розчитованя (вичитованя) то найєдноставнєйши писнї хтори при дзецку розвиваю меморию и чувство за ритем. Часто су преткани з велїма таїнственима словами хтори, углавним, нє маю значеня, а и цале  розчитованє нє нужне же би мало лоґични змист. Найзначнєйше при нїх же би мали склад и ритем.
             Шицки бавяче поставали до круга, вец єден почал розчитовац, и то по складох лєбо ритмично, дорушуюци з руку шором каждого у кругу, та и себе.


  Напр. Єден| коваль| коня| кує| кельо
             |гвозди| потре|бує?
             -Єден,|два,|три,|
             виходз|вонка|ти!

 

             При наведзеним розчитованю випаднул гевтот бавяч на хторого спадло остатнє слово розчитованя, у тим случаю то було слово "ти". Потим ше розчитованє предлужовало потамаль покля нє повипадовали шицки бавяче, а остал лєм єден и вон започинал бависко. Од файти бависка завишело чи то будзе нєжадана улога, напр. джмурац, чи жадана улога, як напр. улога судиї у "нека биє'.

 

Други розчитованя:

Идзе| баран| по мос|це,
ноши| дудви| на хвос|це.
Дзети| идзеш| бара|нє?
До Кра|кова,| мой па|нє!
Цо там| робя| пано|ве?
Бию| кури| по дво|ре.
Шлєпи| циган| коня| кує,
а з ба|тощком| почми|гує:
чмиг|-биг,| а ти| - тати| вон!

Ишол|дїдо долє|са|
наду|бово|колє|са.|
 Колє|са ше| пола|мали,
шицки| Турки| вискакали ( шицки| врани| посце|кали ).
Єден,|два,|три,
виходз|вонка|ти!

Єден,|два, три,
кура| пат|ри (шлєпи| пат|ри),
шлєпи| хо|дзи (хроми хо|дзи),
людзох| зво|дзи;
попод| нашу| под дзво|нїцу
страцел| Пайко| оброш|нїцу
Пайко| страцел,| Фицко| нашол,
Пайко| глєда,| Фицко| нє да.

Зла|6аба,|зла,
тройо|дзеци|ма,
єдно|ходзи|до|школи,
друге| шиє| 6оч|кори,
треце| шедзи| на ка|меньчку,
трима| пшичка наре|меньчку.


Кач|ки,|мач|ки поми| ваю| рач|ки, три|цинки|лє|ца,
под|кови |тра|ца. Зберай, |панє, |под|кови,
подку|єм ци |три |воли.


Ишол| дїдо| з Доро|слова (Филї|пова),
читал| себе| 6оски| слова.
Дзеци |ше му| видриж|няли,
зоз тор|би му| хлєб ца|гали.
Ей, ви,| дзеци,| нє крад|нїце!
Цо ви|дзице| -ухват|нїце!
И я| млади| таки |бул,
цо сом| видзел| - ухват|нул.


Вжал| Єфрем| колї|чок,
то му|бул|конї|чок,
вжал ба|тощок| но|ви,
зоз| шпар|ґи дєп|лови,
под|масцел| ко|лєса,
та|пошол|до|лєса.


О,|о,|Ро|зи, дїдо| чува| ко|зи, аба|баму|плє|це и га|лушки|гнє|це.


Ишла| Ева| по| Раю,
ви|дзела| вона|там| птици,| кельо?


На кого ше становело слово "кельо", тот мал повесц єдно число хторе ше вец вичитало. Напр. на кого ше становело число 5, тот виходзел вонка.

 

Єден дзвон,|други|дзвон,
єден|дзвонї | бам,
други|дзвонї|6им,
тераз|вонка|знїм!


Иду| швинї| з по|ля
до каж| дого| дво|ра.
Скоч|6або|на|води,
натар|гай ми| ло|6оди.
Лобо|да 6арз| гу|ста,
наша| швиня|тлу|ста.


Штвери| штверци |штранґар| сука;
пол дня| сука,
полдня|стука,
а штран|ґарка| кури| плаши:| гиш!


Ри6ар| мрежу| зару|цує,
рибу |у нєй| вица|гує.
У нєй|тераз|ми, з мрежи|
сцекла |ти!


Ен|-ден,|ди|нус,
сава|рака|-ти|нус,
сава|рака |тика| -така,
аром|-баром|бум.


Едеден, |бедеден,| цинги|тай,
гайдук| шовгор| мички|най,| ди є|
сова,| керти |сова, ге, ду| дала,
ґере,|гертом,|пар.


Едеден,| бедеден,
нибер,|набер, екер,
|бекер, Лeндєр,|Лазор,
Карика,|Фицкош,
Томаш | пес.
Енделє , |бенделє ,|учу|вайде, абе|
швабе| донай|де, икус,| пикус|
пребе|ликус, обер, |бобер | 6об.

 

 

 

На початок тeми 

 

ДЗИВЧАТСКИ БАВИСКА

 

 

ПАПРИҐА МЕНЧЕ ГУШ, ГУШ

 

             На паприґа менче гуш, гуш бавели ше менши дзивчата, а за бависко число бавячкох мало буц нєпарне. Зоз розчитованьом ше вибрало хтора з бавячкох будзе перша паприґа менче. Други бавячки поставали до двох шорох. Бавячка хтора була паприґа менче загла сукенку од долу на горе и ишла подскакуюци през штредок, помедзи шори и пошпивовала "паприґа менче гуш, гуш".
             За тот час бавячки за ню пребеговали з бока на бок, заменююци места, а паприґа менче ше намагала скорей од даєдней бавячки завжац єй место хторе на хвильку остало празне док бавячка пребеговала. Кед паприґа менче завжала даєдно место, вец бавячка хтора остала без свойого места у предлуженю бависка була паприґа менче.


ПРЕСКАКОВАНЄ ШТРАНДЖҐА (паньваша)

 


             Прескакованє штранджґа то дзивчатске бависко, алє  дакеди и хлапци знали улєцовац под штранджок. За тото бависко барз значни швидкосц и схопносц. Єст вецей файти прескакованя штранджґа: поєдинєчно, по пари, або ґрупно.
             За прескакованє штранджґа по пари лєбо кед вєдно прескаковала ґрупа бавячох, требало мац штранджок длугоки 4-5 метери, груби коло 1 цм. Зоз розчитованьом ше одредзело двох бавячох хтори буду обрацац штранджок. Єден бавяч вжал до руки єден конєц штранджґа, а други бавяч други конєц и розцагли го тельо же би його штредня часц при обрацаню дорушовала жем.
             Бавяче хтори мали прескаковац поставали уздлуж коло штранджґа и кед го перши двоме бавяче почали обрацац прейг їх главох, и кед штранджок вдерел до жеми, вони подскочели и так го прескочели. Штранджок правел нови круг прейґ їх главох и кед вдерел до жеми, вони знова подскочели и прескочели го, та так док дакого штранджок нє заквачел. Теди тот бавяч у предлуженю бависка обрацал штранджок место єдного хтори го обрацал по теди, а тот ставал на його место и предлужовал зоз прескакованьом. Схопни бавяче, дзивчата лєбо хлапци, могли улєцовац попод штранджок под час його обрацаня, а тиж так и виходзели спод нього, док ше штранджок нєпреривно обрацал.
             Кед ше штранджок прескаковал поєдинєчно, по само, вец з тей нагоди штранджок бул крадши, а могол буц и ценши. З єдну руку влапело ше го за єден конєц, а зоз другу за други конєц и правело ше з нїм лук прейґ глави. Кед штранджок зоз свою штредню часцу вдерел до жеми, подскочело ше и прескочело ше го, а штранджок ше предлужело нєпреривно обрацац у луку прейґ глави и прескаковац.


ШКИНТАНЄ


             Тото бависко мало вецей вариянти, алє  ше го вше бавело на драже, пред хижу, од яри по єшень, теди кед була красна хвиля. На ровней жеми, дзе нє було трави, нарисовало ше школу, а мало ше и єден черепчок длугоки коло 6-7 цм, а широки 5 цм. Треба лєм надпомнуц же ше у руских валалох у Сриме школу наволовало джиджа.

 

Руска школа

             Нарисовало ше правоугелнїк длугоки 1,5 метер, а широки 1 метер и подзелєло ше го на шейсц єднаки квадрати хтори ше наволовало класи, як приказане на рисунку ч. 19, а на концу ше ище нарисовало нєбо. Нєбо служело за менших же би ше могли одпочинуц лєбо обрациц и шкинтац назад по другим шоре. Бавели даскельо дзивчата, а починали шкинтац по догварки. Стануло ше на линию хтора була поцагнута дас 1 метер од чола школи и руцело ше черепчок до першей класи, до хторей ше зоз єдну ногу ускочело и з ню ше гнало черепчок, шкинтаюци на єдней ноги през цалу школу доокола. Кед ше стануло з ногу, лєбо зоз черепчком на смужку, теди ше загубело, а зоз шкинтаньом предлужовала друга бавячка. Кед ше вишкинтало през цалу школу, вец ше черепчок руцало до другей класи и знова ше шкинтало доокола школи, як и пред тим. Так ше шкинтало догод ше нє виходзело школу. Потим ше шкинтало ношаци черепчок на рижни способи: на плєцу, на бради, на глави, под колєном, а шкинтало ше и на джмурацо, та аж и так же ше прескаковало штранджок, а черепчок ше мало предрильовац зоз класи до класи.
             На концу ше виберало гимназию. Стануло ше на линию опрез школи, обрацело єй хрибет и руцало ше черепчок прейґ глави. Мало ше право три раз руцац черепчок. До хтореи класи черепчок спаднул то була ґимназия, а тота бавячка хтора ю достала виписовала свойо мено у нєй. У своєй ґимназиї шмела одпочинуц при шкинтаню, а ґимназию другей бавячки мушела прескочиц, черепчок предрилїц през ню, алє  ше черепчок нїяк нє шмел затримац у цудзей ґимназиї.


 

место за руцанє черепчка

 

 

Рисунок ч. 19 - РУСКА ШКОЛА             Кед бавячка успишно вишкинтала през цалу школу, знова мала право заберац другу гимназию. Так бавела догод нє помашела (погришела). Потим ю заменьовала друга бавячка. Конєц бависка бул теди кед були завжати шицки класи, а бавячка хтора мала найвецей гимназиї була побиднїца.

Швабска школа

             За розлику од рускей школи, швабска школа випатрала иншак (рисунок ч. 20), а черепчок, хтори и ту бул потребни ше нє гнало з ногу през школу. Дас на метер од школи ше поцагла линия и зоз того места ше черепчок руцал перше до першей класи. Вец ше на єдней ноги ускочело до першей класи и предлужело ше шкинтац без черепчка до другей калси, потим ше скочело розкрочно на два ноги до двох класох, вец знова з єдну ногу до пиятей класи. Потим ше знова на два ноги розкрочно ускочело до шестей и седмей класи, а вец ше мало обрациц и врациц назад. До пиятей класи з єдну ногу, вец розкочно на два ноги до трецей и штвартей класи, и на остатку на єдней ноги до другей, а вец першей класи, же би ше зоз ногу вишкинтнул череток.
             Потим ше черепчок руцало до другей класи и повторйовало шкинтанє як и пред тим, и так док ше нє виходзело шицки класи.
             Потим ше руцало черепчок прейг глави и до хторей класи спаднул, тота була бавячкова ґимназия, а бависко ше предлужовало од початку, з тим же ше у власней гимназиї шмело одпочинуц, а цудзу ше мушело прескочиц. Хтора бавячка назберала найвецей ґимназиї була побиднїца.
             Кед ше єдна бавячка замилєла, предлужовала друга. Кед знова пришол шор на даєдну з нїх, тота предлужовала шкинтац отамаль одкаль ше скорей замилєла. Нє шмело ше стануц зоз ногу лєбо зоз черепчком на смугу. Гришка була и кед ше вошло до цудзей гимназиї, лєбо кед черепчок нє спаднул до одредзеней класи.
 
 

место за руцанє черепчка

 

Рисунок ч. 20 - ШВАБСКА ШКОЛА

 

Джиджанє

             То була ище єдна файта шкинтаня, а понеже ше школу хтору ше нарисовало на ровней жеми наволовало джиджа, бависко наволане джиджанє, а хто ше сцел так бавиц гварел же ше идзе джиджац.
             На ровней подлоги нарисовала ше джижа (рисунок ч. 21), а то бул правоугелнїк лєбо квадрат подзелє ни на 9 єднаки часци хтори ше наволовало хижи и за тото бависко бул потребни черепчок длугоки 10, а широки коло7цм.
             Дас на єден метер од чола джиджи поцагла ше линия зоз хторей бавячки руцали черепчок перше до хижох у трецим шоре, потим у штреднїм шоре, и, на концу, до хижоху першим шоре.
             Бавячка руцала черепчок до першей хижи трецого шора и рушала шкинтац. З обидвома ногами ускочела до штреднєй хижи першого шора, вец розкрочно скочела до бочних хижох, а потим знова ускочела з обидвома ногами до штреднєй хижи и такой скочела, тиж так з двома ногами до штреднєй хижи другого, односно штреднього шора. Тераз знова розкрочно скочела до бочних хижох и такой ше врацела з двома ногами до штреднєи хижи, зоз хторей вискочела и ускочела на два ноги до штреднєй хижи трецого шора. Вец знова скочела розкрочно до бочних хижох, врацела ше до штреднєй з двома ногами, дзе ше мушела у скоку обрациц и розкрочно стануц до бочних хижох. Вец вжала черепчок хтори бул у першей хижи и на исти способ ше врацела назад, на початок джиджи. Кед ше прешло през джиджу, черепчок ше руцало до другей хижи, потим до трецей и так по дзевяту хижу.
             Кед ше успишно вишкинтало през шицки дзевец хижи, руцало ше черепчок прейг глави и заберало ше хижи хтори ше означовало зоз меном каждей бавячки и то перше ше заберали хижи у трецим шоре. До заменьованя улогох приходзело теди кед ше руцело черепчок на смужку лєбо до цудзей хижи, кед ше послє  трох руцаньох нє потрафело одвитуюцу хижу. Бавячка хтора назберала найвецей хижи була побиднїца. 

3

 

 

2

 

 

* 1

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

место за руцанє черепчка

 

 


 Рисунок ч. 21 - ДЖИДЖАПИЛЬКАНЄ

 


             Пильканє то бависко руху и корелациї и воно єдно зоз найчастейших дзивчатских бавискох, нє лєм при Руснацох, алє  и при других, нам сушедних народох. Возрост дзивчатох хтори ше пилькали бул од 6 по 12 роки.
             Дзивчата ше найчастейше пилькали на драже, пред хижу и на пажици. Пилькац ше починали коло Русадльох, кед жем уж була цепла, бо ше на жеми шедзело. Медзитим, кед яр була цепла, пилькало ше и скорей. През жиму ше могло пилькац дома у хижи.
             Пильки могли буц направени зоз часточкох розбитого черепа хтори ше чухало до цегли лєбо до мурика же би були гладки и округли. За пильки могол похасновац и округли шлюнок. Дакеди у валалє шлюнок бул права ридкосц, та часто дзивчата ишли аж гу пруги назберац одвитуюци каменьчки.
             За пильканє требало мац пейц пильки, а кажде дзивче виберало таки каменьчки, лєбо начухало таки пильки яки одвитовали велькосци єй гарсци.
             Пилькац ше могли вецей дзивчата вєдно, алє  ше найчастейше пилькали по два. Кед єдна загубела, вец предлужовала друга, а кед и тота загубела, гевта перша ше предлужела пилькац отамаль одкадз престала.
             Скорей бависка дзивчата ше порадзели до кельо кали буду бавиц. Кали, односно боди ше зоз смужками означовало на жеми. Кажда пилька означовала єдну калу (бод).
             Док ше пилькали, дзивчата шедзели на жеми, обрацени єдна гу другей. Пильканє мало три фази.
             Перша фаза: вжало ше шицки пейц пильки до зложених дланьох, подруцело ше их до воздуху и дочекало ше их на зложени спаки дланьох. Потим ше пильки знова подруцело и прилапело до зложених дланьох, а вец ше их розруцело на жем опрез себе. Вец ше єдну пильку вжало до руки, подруцело ше ю до воздуху, а вец ше зоз исту руку мало вжац зоз жеми єдну од штирох пилькох и ище сцигнуц прилапиц падаюцу до зложених дланьох. Потим ше знова подруцело єдну пильку и док вона була у воздуху зоз жеми требало вжац другу и вец прилапиц падаюцу. Так ше бавело догод ше зоз жеми нє позберало шицки штири пильки.
              Тераз ше у рукох находзели шицки пильки, та ше их знова розруцело на жем опрез себе. Вжало ше єдну пильку, хтору ше подруцело до воздуху, вец ше зоз жеми одразу вжало два пильки зоз исту руку зоз хтору ше подруцело першу пильку, а потим ше до зложених дланьох прилапело падаюцу. Шлїдзело нове руцанє пильки до воздуху, а зоз жеми ше мало одразу позберац два пильки хтори ище остали. Тераз ше знова розруцело пильки на жем. Кед ше єдну пильку подруцело, зоз жеми ше перше позберало єдну пильку и прилапело ше падаюцу. Потим, кед ше пильку знова подруцело до воздуху, зоз жеми ше одразу позберало шицки три хтори остали, а до зложених дланьох прилапело ше падаюцу.
             Потим шлїдзело ище єдно розруцованє, алє  пильки требало же би остали на єдней громадки. То прето же кед ше подруцело єдну пильку, требало одразу позберац шицки штири пильки зоз жеми и прилапиц падаюцу до зложених дланьох.
             Друга фаза: кед ше тото цо пред тим описане успишно одбавело, шлїдзела друга фаза, а предлужело пилькац лєм зоз єдну руку. Шицки пейц пильки позберало ше до гарсци тей руки зоз хтору ше бавело, вец ше подруцело єдну до воздуху, гевти штири ше спущело на жем, а вец ше лапело подруцену пильку. Тераз розруцованя пилькох нє було. У руки ше тримало пейц пильки. Єдну ше подруцело, а гевти штири спущело на жем и швидко зоз исту руку прилапело подруцену пильку. Потим ше єдну знова подруцело, зоз исту руку ше позберало єдну пильку зоз жеми и швидко, зоз исту руку, прилапело падаюцу. Так ше зоз жеми позберало шицки пильки хтори остали. Потим ше зазберовало два по два пильки, вец єдну и три одразу, и на концу шицки штири, з тим же ше вше мушело прилапиц и подруцену пильку.
             Треца фаза: пильки ше розруцело на жем, а на лїво од нїх положело ше лїву руку зоз прекруценим указуюцим пальцом прейг штреднього и розширеним вельким пальцом. То була капура. На жеми ше поцагло смужку од штреднього по вельки палєц. През тоту капуру требало угнац, т.є. предрилїц шицки пильки по уж описаним шоре. Треба ище надпомнуц же ше мало одредзиц хтора зоз тих пилькох будзе бик бо ше мушело поуганяц шицки пильки, а бик ше нє шмело дорушиц. Його ше угнало на остатку.
             Кед ше бавело зоз праву руку, то випатрало так: лїву руку ше положело на жем на уж описани способ, з лївого боку розруцених пилькох. До правей руки ше вжало єдну пильку и подруцело до воздуху Такой ше предрилєло єдну пильку през капуру, меркуюци же би ше нє  дорушело бик, а швидко ше прилапело падаюцу. Потим ше знова подруцело пильку и през капуру ше уганяла друга пилька, а подруцену ше швидко прилапело. Так ше угнало през капуру и трецу пильку, на остатку и тоту хтора була бик.
             Шлїдзело друге розруцованє и предрильованє през капуру двох пилькох одразу, а вец других двох, медзи хторима бул и бик.
             Треце розруцованє: руцело ше єдну пильку до воздуху и угнало три пильки одразу през капуру, прилапююци подруцену пильку. Потим ше исту пильку знова подруцело, а бик, хтори остал, предрилєло ше през капуру
             Остатнє розруцованє: єдну пильку ше подруцело до воздуху, а гевти штири цо були на жеми одразу ше предрилєло през капуру и швидко ше прилапело подруцену. Ю ше такой спущело на жем, та ше и ю предрилєло през капуру
             На концу ше "постояло". Вжало ше шицки пейц пильки до єдней руки, подруцело ше их до воздуху, а зоз спаком єдней руки требало прилапиц цо вецей пильки. Хтора кельо пильки прилапела тельо мала кали, а то ше означело зоз смужками на жеми. Хтора бавячка назберала найвецей кали, лєбо перша дошла до догвареного числа калох, була побиднїца.
             Кед же дзивчата були барз вивежбани зоз таким способом пильканя, вец видумовали чежши вариянти та ше пилькали: накляпкацо (мушело ше кляпнуц после  подруцованя єдней пильки, а скорей зазберованя пилькох зоз жеми), на джубацо (зоз зложенима пальцами "джубнуц" до жеми), на бухацо (вдериц з руку до жеми), на випущованки (кед ше єдна пилька подруци до воздуху, а другу, хтору ше збера зоз жеми, перше позбера и такой випущи, а вец ше прилапи падаюца), на кучацо и на клєчацо (док ше бавело, мушело ше кучац лєбо клєчац, а то було вельо чежше як звичайно, кед ше шедзело).


ПРЕБЕРАНЄ


             Преберац могли лєм двойо. Требало мац шпарґу, длугоку дас 180 цм, хторей ше конци завязало на гузел. Шпарґу ше надзало на обидва руки, на осем пальци, так же ше зохабело вельки пальци. Потим ше шпарґу по раз накруцело, перше на штири пальци єдней руки, а вец другей. Потим ше зоз штреднїм пальцом єдней руки прецагло шпарґу, хтора стала прейґ дланї другей руки, а вец ше так поробело и зоз другу руку. Так преберанка була порихтана за преберанє.
              Друга особа зоз двома пальцами, вельким и указуюцим обидвох рукох преберала шпаргу на свойо руки, зоз бокох, там дзе ше шпарґа крижала, а потим ше поддзала попод долню шпарґу. Зоз пребераньом шпарги зоз рукох на руки наставали рижни фигури: писмо, вода, колїска, рак и подобни.

 


ЛАБДАНЄ ДО МУРА


             Дакеди ридко хто мал купчу лабду, та ше найчастейше лабдало зоз лабдами хтори були направени зоз рендох лєбо зоз шерсци.
             Дзивчата кед мали таку лабду, вельку як векше помаранче, "били ю до мура". Пред бависком ше порадзели же хтора будзе перша бавиц, а найчастейше бавели 2-3 дзивчата.
             Перше руцанє волало ше ништица: руцело ше лабду до мура и влапело ше ю до двох рукох. Друге руцанє волало ше пляска: руцело ше лабду до мура, раз ше кляпло и влапело лабду до рукох. Треце руцанє було двопляска: кед ше руцело лабду до мура, мало ше два раз кляпнуц и вец влапиц лабду до рукох. Штварте руцанє було перша рука: руцело ше лабду и влапело ше ю з праву руку Пияте руцанє було друга рука: руцело ше лабду до мура и влапело ше ю з лїву руку. Шесте руцанє було перша нога, а седме руцанє друга нога: у колєну ше зогло и подзвигло праву, односно лїву ногу и попод ню ше руцело лабду до мура, а вец ше ю влапело до рукох. Осме и дзевяте руцанє було попод пазухи: праву руку у хторей була лабда положело ше за хрибет и вец ше ю вируцело до мура спод лївей пазухи, а вец ше ю влапело до рукох. Так ше поробело и зоз лїву руку. Остатнє, дзешате руцанє було обрацанє: лабду ше руцело до мура и швидко ше обрацело за 360 ступнї коло власней оси и влапело ше лабду
             Кажде руцанє ишло лєм по раз. Кед лабда спадла на жем, бависко предлужовала друга бавячка. "Биц до мура" могло ше и так же ше лабду руцело до мура, а вец ше ю з єдну руку одбивало и чишлєло ше хто може найвецей раз вдериц лабду до мура.

 


ПИЛИЧКАНЄ (дзивчата)

             Пиличкали ше и дзивчата, лєм же ше вони пиличкали на лєгчейши способ. Число бавячкох нє було огранїчене. Кажда бавячка мушела мац свою палїцу длугоку коло 80 цм и пиличку, округле  древко длугоке коло 12 цм. Обидва палїчки, односно и палїца и пиличка требали буц груби дас 2,5 цм.
             Бавячки ше пошоровали поза поцагнуту линию и зоз того места вибивали пиличку до поля, а то робели так же пиличку влапели за єй єден конєц и тоту руку зоз пиличку випросцели напрез себе. Потим випущели пиличку хтору мушели такой моцно вдериц зоз палїцу хтору тримали у другей руки. Кед ше им то удало, пиличка одлєцела далє ко до поля.
             Побиднїца була тота бавячка чия пиличка одлєцела найдалєй.

На початок тeми 

 

 ХЛАПЦОВСКИ БАВИСКА

 

ПРИРИХТОВАНЯ ЗА ХЛАПЦОВСКИ БАВИСКА


             При велїх хлапцовских бавискох формовали ше два групи бавячох, а же би ше моци правилно розподзелєли, поступало ше на шлїдуюци способ: звичайно ше визначовали двоме бавяче по моци и схопносци хтори вец формовали кажди свою групу. Кажди з нїх вименково виберал по єдного бавяча и то вше гевтого за хторого думал же є найлєпши од присутних бавячох. Так, кед на концу остали лєм слабши бавяче, знова лєм и теди вше єден бул лєпши од другого, та ше виберало док ше шицки бавяче не подзелєли на два групи.
             Хтора од двох групох почнє бависко одредзовало ше так же ше мерзло палїци и то, поготов у гевтих бавискох дзе ше бавело зоз палїцами. Двоме бавяче, хтори формовали групи, зоз гарсцами лапали палїцу од долу на горе. Чия гарсц була на верху палїци його група започинала бависко.
             Кед бависко було таке же бавела група бавячох процив поєдинца, теди требало одредзиц хтори з бавячох перши будзе мац улогу того поєдинца, а хтори бавяч зоз групи перши почнє бавиц. То ше вец одредзовало на тот способ же ше до жеми заджобло єден колїк, а дас на 3-4 метери од колїка поцагла ше линия зоз хторей кажди бавяч поєдинєчно зоз ногу вируцовал свою палїцу гу заджобнутому колїку Палїцу ше положело крижом на верх лаби, ногу ше подзвигло у колєну и заруцело на предок, а палїца одлєцела. Бавяч чия палїца спадла найблїжей гу заджобнутому колїку починал бависко, а бавяч чия палїца спадла найдалєй од колїка, бо нє була досц заруцена, мал початну улогу поєдинца у бависку.
             Кара за того хтори згубел бависко була така же шицки бавяче зоз розширенима ногами поставали єден за другим, а згубец им ше прецаговал през ноги оштвернож. Други го з руками, як вон преходзел, били по рици.
             Кед ше бавело зоз палїцами, а даєден бавяч зашмердзел (нєправилно бавел, лєбо вдерел дакого по ноги), бул карани зоз "царску коруну" од истих бавячох. Кара була така же ше виноватому положело палїцу на главу, а вец по тей палїци шицки шором били зоз палїцами.

 


НА ЗАЯЦИ

 


             На заяци ше бавели хлапци на пажици. Зоз вичитованьом ше одредзело же хто будзе оганяц, и двох-трох бавячох хтори мали буц дзири. Други бавяче були заяци. Циль бавяча хтори оганял бул влапиц даєдного заяца и так себе найсц замену Кед на заяца уж було прикро, т.є. кед му бавяч хтори оганял бул "за петами", швидко бежал гу даєдней дзири - бавячови хтори шедзел на жеми. Же би ше спашел, шедал до дзири, т.є. на руки тому бавячови. Часто бавяч хтори бул дзира, кед бул стариш, знал пофрантовац з младшима: шеднул над швижу кравенцу, та кед му заяц шеднул на руки, вон розширел ноги а заяц спаднул до кравенци.
             Кед заяц шеднул до дзири, нє шмел ше длуго там затримовац, алє  накеди бавяч хтори оганял пошол оганяц других заяцох, заяц зоз дзири мушел висц. Нїгда ше не могло случиц же би шицки заяци посцекали до дзирох, бо число заяцох було 2-3 раз векше од числа дзирох.

 


РУЦАЦ ДЯТЬКИ


             Руцац дятьки то було руцанє кляпчистого каменьча же би одскаковало по поверхносци води. Кляпчисте каменьче ше вжало до руки зоз хтору ше замахло и збоку цела ше го вируцело. Кед руцанє було успишне, каменьче одскаковало вецей раз по поверхносци води. У Коцуре руцанє дятькох волали мачки-дячки, а у Миклошевцох ше мерало кельо одбиє годзини. Кому каменьче одбило вецей годзини, односно вецей раз одскочело по поверхносци води, тот бул побиднїк.

 


НА ВИГРИЗКИ КАМЕНЬЧА РУЦАЦ


             Вибрало ше моцну и грубшу вигризку длугоку коло 50-60 цм. Потим ше на єдним концу, при самим верху вигризки вирезало дзирку на штири угли, вельку тельо же би до нєй могло войсц каменьче. Вец ше тоту вигризку вжало до єдней руки, моцно ше замахло зоз ню и швидко таргло, а каменьче одлєцело и до 50 метери далєко.


РУЦАНЄ ЦЕГЛИ ЗОЗ ПЛЄЦА

 


             Старши хлапци мерали свою схопносц и моц так же руцали цеглу зоз плєца. На жеми поцагли линию на хтору ше ставало и потим кажди з бавячох шором брал пол цегли до руки и кладол ю гу плєцу, а потим ю моцно вируцел напредок. Чия цегла пошла найдалєй тот бул побиднїк.


ШЕДЛАЦ КОНІ

 


             Так ше бавели старши хлапци, а бавели два лєбо вецей пари. Єден хлапец зоз пари бул конь, а други му шедзел на грингох и шедлал го. Циль бависка бул же би гевти хлапци хтори були на грингох, односно хтори шедлали конї звалєли процивнїка дриляюци го зоз руками. "Конї" нє мали право помагац у тим. Хтори бавяч бул звалєни, виходзел зоз свою пару зоз бависка. Побиднїк бул тот бавяч хтори ше найдлужей затримал на грингох, односно хтори звалєл шицких процивнїкох.
             Друга вариянта того бависка була кед ше "обеговало на коньох". Тиж так, єден бавяч шедлал на грингох другого бавяча и хтори "конь" перши пребегнул дорадзену оддалєносц, тота пара була побиднїцка.


НА КОНЇ


             Так ше бавели хлапци младшого возросту Бавели троме хлапци, двоме були "конї", а єден кочияш. Требало мац два єднаки шпарги, кажду длугоку дас три метери. Кажда шпарга ше окреме завязала (завязали ше два конци шпарги на гузел). Так були порихтани "штверци" за обидва "конї" хтори ше "запрагло". Шпаргу ше нацагло прейґ глави, та аж попод пазухи, зацагло ше ю же би на хрибце нє ловгала, а вец ше предню часц преруцело прейг глави на хрибет. То мало випатрац так ягод же штверци заквачени за плєца. Так ше шпаргу оправело обидвом "коньом", а кочияш у рукох тримал обидва шпарги (рисунок ч. 25). Дзеци "конї" ше таргали, регочали и швидко бежали, а кочияш кед бул слаби, "конї" го цагали або го зохабели, а вон сам згубел. Добри кочияш победзел теди кед стримал "конї" и кед го нє могли охабиц.


 


Рисунок ч. 25 - НА КОНЇ


НА ФУРИКИ

 


             На фурики то хлапцовске бависко, а так ше могли бавиц лєм по двоме хлапци. Єден хлапец бул "фурик", та клєкнул и положел руки на жем - станул оштвернож, а други хлапец станул споза нього, влапел го за ноги и подзвигнул их до висини свойого пасу. "Фурик" почал ходзиц на рукох, та випатрало же го други хлапец, хтори му притримовал ноги, дрилял у жаданим напряме: на предок, на задок, круцел з бока на бок и то шицко з намиру звалїц го зоз рукох. Теди кед ше то случело, хлапци пременєли улоги и предлужели зоз бависком.

 

ҐУРИҐАНЄ

 


             Єдно зоз частих бавискох менших хлапцох було дрилянє шини по праху, лєбо ґуриґанє. Шина - то желєзна часц колєса хтора стала на колєсу прето же би воно було моцнєйше (рисунок ч. 26). Шини було розличних велькосцох, односно яки було вельки колєса, таки були и шини. Хлапци хасновали шини зоз колєсох фурикох, кочох, дакеди и кольчата зоз плугох. Медзитим, углавним ше могло видзиц шини велькосци 40-60 цм у пречнїку як дзвигаю прах и черепча по улїци.
             Попри шини требало мац и шинадло, зоз хторим ше подрильовало и притримовало шину. Шинадло ше направело зоз грубшого дрота, длужини коло 50 цм, хтори ше зогнул и уложел до шини хтору ше загнало зоз шлєбодну руку, а вец ше ю з нїм дриляло и притримовало.
 
  Рисунок ч. 24 - КОЛЄСО, ШИНА и ШИНАДЛО


КОЦКАНЄ 1 (чия блїжей)

 


             На драже, пред хижу, кед була суха хвиля, хлапци ше коцкали, а за коцканє хасновали гомбички. Коцкали ше на шлїдуюци способ: поставали дас два метери од хижи и руцали гомбички, кажди бавяч свою, ґу муру и вигваряли "жгуц". Число бавячох нє було огранїчене, а нє було анї важне хто перши руцал. Ґомбичка ше влапела помедзи вельки и указуюци палєц, рука ше замахла од себе на предок, гомбичку ше вируцело и вона одлєцела ґухижи. Чия гомбичка спадла ґу самому муру, тот бавяч цагал шицки други ґомбички руцени под мур. Случовало ше же ґомбичка була ридкосц на дзецинским облєчиву, понеже кед им у коцканю хибело ґомбички, та их поодрезовали зоз своїх кошульох и реклох, а часто "настрадали" и ґомбички зоз уяшох, бундох, капутох, лєбо перинох и заглавкох.
             Попри ґомбичкох, за коцканє ше познєйше хасновал и стари дробни пенєж- сексери, парошки, филєри...
             Кед ше коцкало зоз дробним пенєжом, вец ше поцагла на жеми смуга гу хторей ше зоз три метери оддалєносци руцало пенєж. Нє було важне же хто будзе перши руцац, алє  кед шицки бавяче руцели пенєж, хтори бавяч найблїжей доруцел свой пенєж ґу смуги, вон брал шицок понєж до правей руки и руцел го високо до воздуху. Кед спаднул на жем, брал гевти хтори були обрацени зоз коруну на горе.
             Бавяч чий пенєж при руцаню на початку бависка бул други од смуги брал гевти пенєжи хтори були обрацени зоз писмом на горе, руцал их до воздуху и кед спадли, зберал гевти цо були обрацени зоз коруну на горе. Кед остало ище пенєжи на жеми, други бавяче их шором руцали до горе доґод нє бул вжати и остатнї пенєж. Потим гевти бавяче хтори назберали пенєжи предлужели ше коцкац од початку.

 


КОЦКАНЄ 2

 

             На жеми дзе нє було трави викопало ше котлїк, малу долїнку ширини коло 5 цм. Дас на 4 метери од котлїка поцагло ше смугу одкаль бавяче, хторих число нє було огранїчене, цильовали зоз ґомбичками до ньго. Кед даєдному бавячови ґомбичка вошла до котлїка, брал ю себе, а потим зоз нохцом велького пальца до котлїка удрильовал гомбичку гевтого бавяча хторому спадла найдалєй од котлїка. Кед ше му то удало одразу, брал и тоту гомбичку, та знова удрильовал дачию хтора була найдалєй од котлїка. Кед єден бавяч нє поцильовал з ґомбичку до котлїка, вец бавел други бавяч чия ше ґомбичка находзела найблїжей при котлїку. Кед поцильовал, вец удрильовал гевту хтора ше находзела найдалєй од котлїка. Хто назберал найвецей ґомбички тот бул побиднїк.
             Понеже було рижни ґомбички зоз хторима ше коцкало, достали аж и мена: клїнарка (плєхова), калапчок (алуминиюмова, подобна калапчку), пендєвка (ровна плєхова), косцанка (косцана), перинянка (зоз перини), кошульова (зоз кошулї) итд.

 

НА КАВИ

 

             На кави ше бавело пред хижу, теди кед жем уж була суха и кед ше уж могло клєкнуц на ню. Кав то була долїнка до хторей ше з нохцом удрильовало ґомбички.
             Патрело ше же би жем була нательо вировнана, без даєдней травки лєбо даякей отрушинки, цалком гладка. Бавело ше на шлїдуюци способ: описало ше круг пречнїка коло два метери, а у штредку ше викопало кав, глїбоки дас 2 цм, у пречнїку коло 4 цм. Число бавячох було нєогранїчене, а нє було анї важне хто перши оддрилї ґомбичку. Шицки бавяче пошоровали свойо ґомбички на линию доокола круга. На початку бависка кажди бавяч мал право дрилїц ґомбичку (з нохцом велького пальца) лєм раз ґу каву Хтори бавяч перши удрилєл свою ґомбичку до каву, мал право удрильовац шицки шором ґомбички потамаль покля мал щесца. Шицки ґомбички хтори удрилєл до каву були його.
             Теди кед помашел, т.є. кед одразу нє удрилєл ґомбичку, заменьовал го бавяч зоз його правого боку. Бависко ше предлужовало доґод було ґомбички. Хтори бавяч назберал найвецей ґомбички, тот бул побиднїк.

 


ДЖОЧКАНЄ

 

             Джочкац ше могло на два способи. Єден способ випатрал так: на ровней жеми поцагло ше смужку ґу хторей бавяче руцали кажди свою пасульку, оддалєни на коло два метери од тей смужки. Кажди бавяч мал иншаку файту пасулї: вишняча (червена), сирка (червено-жовта и чарно-жовта), потим платняр (писана), жалудз (полу била, а полу червена), жидзик (била зоз чарним при ключки), чловечок (била длуговаста, а на штредку червена смуга, як подоба чловека), донгов (векша як нохец, лилово-доганова), полбилка (вишньова и полу била) и други. Обичну билу пасулю нїхто нє сцел.
             Хтори бавяч руцел пасульку найблїжей ґу смуги, тот перши штуцал (вежнє ше пасулька и трима ше медзи двома пальцами, вельким и указуюцим, а вец ше ю подрилї зоз нохцом велького пальца) до другей пасульки и то до гевтей хтора му була найблїжей же би ше пасульки ченґли (збили). Кед ше пасульки ченґли, тот бавяч хтори штуцал брал обидва пасульки, а кед нє потрафел, вец други бавяч хторому пасулька тераз була найблїжей при смужки штуцал до найблїзшей пасульки. Кед ю потрафел, брал потрафену пасульку, а зоз свою предлужел штуцац далєй. Так бавел догод могол потрафяц. Треци бавяч чекал, а на ньго пришол шор теди кед предходнїк нє потрафел пасульку.
             Побиднїк бул тот бавяч хтори назберал найвецей пасульки. Кажди хлапец у кишенки мал вельо пасульки (и по 30), а кед му нєстало, вец гевтот хтори их мал могол и тарговиц - предавал єдну пасульку за динар.
             Други способ джочканя волал ше на джочки, лєбо на джуджки. Число бавячох, тиж так, було нєогранїчене. Требало викопац джуджку, долїнку глїбоку дас 2 цм, а у пречнїку коло 4 цм. Потим ше поцагло єдну линию на 2 метери од нєй. Од тей линиї кажди бавяч руцал свою пасульку и намагал ше же би му вошла до джуджки. Кед одразу вошла, тот бавяч од шицких других хтори нє потрафели до джуджки брал пасульки. Кед зоз першого руцаня нїкому нє вошла пасулька до джуджки, вец тот бавяч чия пасулька була найблїжей при джуджки, штуцал ю до нєй. Кед потрафел до джуджки, вец тоту пасульку брал себе, а другу пасульку хтора тераз була найблїжей при джуджки цильовал до джуджки. Кед знова потрафел, вжал ю и предлужел бавиц зоз трецу пасульку итд. док могол потрафяц. Теди кед нє потрафел до джуджки, заменьовал го шлїдуюци бавяч, тот чия пасулька тераз була найблїжей при джуджки. Конєц бависка бул теди кед шицки пасульки були поуганяни до джуджки, односно позберани до кишенкох найуспишнєйших бавячох. Побиднїк бул тот бавяч хтори назберал найвецей пасульки.


СКОЧКОБИЛЄ

 


             То, по правилу, хлапцовске бависко, алє  нє було ридкосц видзиц и дзивчата як скакаю зоз хлапцами. Бавяче були подзелєни на два єднаки групи, а кажда група чишлєла 4-6 бавячох. Єдна група правела мости то так же ше єден бавяч опар з руками на древо, у пасу ше до поли зогнул, а главу погнул дакус на бок. Други бавяч го облапел з руками з хрибта, коло пасу, а главу погнул тиж так на бок як и перши бавяч. Так ше шором полапали шицки бавяче зоз тей групи. Потим ше єден бавяч зоз другей групи розбегнул, з руками ше подопар на хрибет остатнього бавяча процивнїцкей групи хтора правела мост и скочел на мост, патраци же би скочел цо далєй, односно на першого зогнутого бавяча. и други бавяче скакали за нїм на исти способ.
             Кед ше им шицким нє удало скочиц, вец страцели бависко. У случаю же шицки скочели на мост, вец шицки гласно чишлєли до дзешец, та кед за тот час анї єден од нїх нє дорушел з ногами жем, вец зиходзели з моста и знова скакали. Медзитим, кед ше нє отримали на мосце, кед даєден бавяч дорушел з ногами жем скорей як цо було начишлєне до дзешец, вец тота група згубела и у предлуженю бависка правела мост, а друга група бавячох скакала.


НА МАГАРЦИ

 


             На магарци ше найчастейше бавело кед ше дзеци врацали дому зоз школи. Шицки, кельо их було, схилєно поставали єдно за другим, оддалєни дас на 3-4 метери. Остатнї ше залєцел и, операюци ше з руками на хрибет бавяча опрез себе, прескочел го, а потим шлїдуюцого и так каждого, покля нє дошол на чоло колони. Потим прескаковал шлїдуюци бавяч, хтори тераз бул на концу колони. Так ше шоровали покля им нє допило.

НА ВОЙСКА
(на цари)

 


             На войска ше бавели старши и моцнєйши хлапци, бо ше у тим бависку указовала власна моц. Були двоме царове и то звичайно були наймоцнєйши хлапци. Вони себе виберали войско так же перше єден цар виберал єдного вояка, а вец други цар виберал другого вояка итд, покля було бавячох. Подрозумює ше же царове перше виберали моцнєйших, а на концу слабших воякох (хлапцох).
             Кед ше подзелєли зоз войском, полапали ше моцно за руки, цар перши, а вец ше шоровали вояци од наймоцнєйшого по найслабшого. Так полапани стали войска двох таборох, єдно наспрам другого, оддалєни дас на 10-15 метери.
             Бависко починало кед єден цар скричал:


"Царе, царе, дай ми войска!"
"Нє дам!" - одвитовал други.
"Я будзем штреляц!" - знова кричал перши цар.
"Штреляй!" - одвитовал други цар, лєбо:
Гайде, царе, на пазаре, да правиме битку!"
"Пошлї ти!" - одвитовал други.

             На тот одвит перши цар послал наймоцнєйшого вояка же би бегаюци прервал праволинийни ланц нєприятельского войска и то на гевтим месце дзе ше му нєприятель видзел найслабши. Кед ше му то нє удало, тот вояк остал зарабровани и на тим месце остал ше бориц на процивнїцким боку Алє, кед претаргнул ланц, одводзел зараброваних воякох (тих цо остали одщипени од свойого цара) гу свойому царови и приєдинєл их ґу свойому войску
             Потим други цар послал свойого наймоцнєйшого вояка на нєприятельске войско и бависко ше предлужовало доґод даєден цар нє остал без войска. Теди вон сам пробовал врациц себе часц войска так же ше сам розбегнул и пробовал претаргнуц ланц нєприятельских воякох. Кед ше му то удало, бависко ше предлужело. У процивним тот цар остал зарабровани, а побиднїк бул други цар.


ТЕКАНЄ "НА КАПОВИ"

 


             Тото бависко ше бавело на пажици, а бавели го два групи старших хлапцох. Кажда група чишлєла 5-7 бавячох, а кажди бавяч мал палїцу длугоку 80, а грубу 5 цм. Требала и єдна тека, а то була округла лабда, направена зоз багренового гузла, пречнїка коло 7 цм, а сама по себе була досц чежка.
             Бавяче ше подзелєли на два групи. Єдна група била теку, а друга гризла у полю. Єден бавяч зоз групи хтора гризла бул подавач теки. Вон подавал, односно подруцовал теку, а стал на тим боку вєдно зоз процивнїцку групу хтора била.
             Були два файти подруцованя:
1)    на капов - то значело же ше теку подруцує високо горе
(капов = горе). Так ше бавели вивежбанши бавяче.
2)    дедечки - то було нїзше подруцованє теки.

             На жеми ше описало вар хтори у пречнїку мал два метери, а дас на 2,5 метери од.вару поцагло ше линию зоз хторей руцаче вибивали теку У варе стал подавач теки хтори подавал теку поєдинєчно каждому бавячови хтори бил. Подруцованє теки волало ше подай. Руцач моцно з єдну руку заруцовал палїцу до подруценей теки же би тека одлєцела цо далєй, а могла одлєциц и до 20 метери до висока. Тоти цо гризли стали на процивним боку од тих цо руцали, дас 10-20 метери од вару и лапали теку до рукох. Влапиц теку у воздуху було чежко, бо вона сама була чежка, алє  кед же ше то дакому удало, вец шицки бавяче хтори гризли преходзели на други бок и за нїх ше гварело же вигризли. У предлуженю бависка вони били, а потерашнї руцаче мали гризц. Кед теку нє влапели, вона спадла дагдзе на пажицу Теди бавяч хтори бил бежал по свою палїцу же би сцигол по вар и скричал одста, скорей як цо подавач приял врацену теку од тих цо гризли и скричал тиж так одста. Хтора палїца дзе спадла там мала стац и то у случаю кед даєден бавяч нє поцильовал теку. Предостатнї бавяч хтори бил волал ше самица, а остатнї самец и то бул найчастейше найлєпши бавяч. Кед остатнї бавяч, т.є. самец вдерел теку, такой шицки руцаче бежали по свойо палїци хтори були розруцани ширцом по пажици. Кед даєден з тих цо гризли вжал теку и врацел ю назад до вару скореи як руцаче сцигли вжац палїци, а подавач гварел одста, вец руцаче у предлуженю бависка гризли. Бависко страцели тоти бавяче хтори гризли вецей раз.


ТУНҐАНЄ

 


             И у тунганю кажди бавяч у рукох мал метерову палїцу тека ше поставела на деску длугоку 1,5 метер хтора була опарта на пняк лєбо на два цегли, так же стала у прикрим положеню.
             Бавели два групи бавячох чийо число нє було огранїчене. Єдна група вибивала теку, а друга у полю гризла. Єден бавяч зоз тих цо гризли поставял теку - бул поставяч.
             Група хтора вибивала теку поставела ше на линию дас на 2 метери од поставеней теки. Бавяче шором, єден за другим з палїцу вибивали теку. Кед єден бавяч нє поцильовал, заменьовал го други бавяч зоз групи. Вибиту теку лапали бавяче хтори гризли у полю. Вони ю цо швидше руцали свойому бавячови хтори поставял теку. За тот час група хтора вибивала швидко бежали по свойо палїци, же би були на своїм месце скорей як процивнїцки бавяч (поставяч) влапел врацену теку и скричал тунгес! Тиж так, и тоти бавяче хтори бежали по палїци мушели скричац тунґес и вдериц зоз палїцу до дески, алє  скорей як цо то зробел поставяч. Позициї ше меняли теди кед група хтора гризла влапела теку у воздуху и теди кед група хтора вибивала загубела, односно кед даєден бавяч нє сцигнул добегнуц зоз палїцу и перши скричац тунґес, з тоту розлику же после  нього нє було ище двох бавячох на шоре за вибиване, а хтори го зоз своїм руцаньом могли викупиц.


МУМЛИКАНЄ

 


             Мумликанє то бависко хторе ше бавело на три способи, та було: звичайне мумликанє и мумликанє на дески.

Звичайне мумликанє

 

Коцурска вариянта:

             За тот способ мумликаня требало описац круг пречнїка 2 метери и на тим кругу направиц плїтки дзири за палїци, а направело ше тельо дзири кельо було бавячох. Найчастейше бавели 8-10 бавяче (рисунок ч. 27). Лєм єден бавяч нє мал свою дзиру на кругу, прето же вон бул баба, чувар теки, хтора ше находзела у джуджки у штредку круга. Тека була направена зоз фалата древа, найчастейше зоз багренового ґузла, хтора була зоз ножиком обробена и вигладкана як лабда, лєбо ю виточел кудзеляр. Тека у пречнїку могла мац 8 - 10 цм.
             Кажди бавяч мал палїцу длугоку коло 1 метер, а грубу 3 - 4 цм и єден єй конєц тримал у своєй дзири, на кругу. У штредку стал баба хтори тиж так мал у рукох исту таку палїцу, и чувал теку.
             Бависко почало теди кед бавяче "зоз дзирох" зоз палїцами у рукох почали ходзиц єден за другим доокола круга, похилєни у хрибце и кричали:
"Мумли, мумли раз!
Мумли, мумли двараз!
Мумли, мумли трираз!"

             На тото "три раз" бавяче зоз шицких бокох пробовали вибиц баби теку зоз джуджки, алє  при тим меркуюци же би зачували свою дзиру од баби. У хвильки кед ше бавяч розмахнул вибиц теку, баба могол сцигнуц положиц конєц своєй палїци до бавячовей дзири. Теди ше закончовало бависко, а бавяч хтори остал без своєй дзири поставал чувар теки, односно баба. Потерашнї баба ишол на його место и у таким случаю бависко починало од початку Медзитим, циль бависка бул же би ше тека вибила зоз джуджки. Теди шицки бавяче бежали за ню, баба же би ю дорушел зоз концом палїци, а други бавяче же би ю одбили цо далєй. Кед баба дорушел теку, шицки бавяче бежали ґу своїм дзиром же би зоз палїцами вдерели до нїх. Тиж так и баба бежал вдериц зоз свою палїцу до даєдней дзири скорей од даєдного бавяча. Теди тот бавяч хторому баба завжал дзиру поставал баба, а бависко починало од початку, з тим же шицки бавяче меняли места.так же ше поцаговали за єдну дзиру налїво.


Керестурска вариянта:

             На жеми ше описало круг пречнїка 2 метери, на хторим ше направело дзири за палїци, алє  єдну менєй як цо було бавячох. Кажди бавяч мал у рукох метерову палїцу, грубу дас 3 цм. У штредку круга викопало ше котлїк до хторого ше положело лабду ушиту зоз ренди.
             Шицки бавяче поставали доокола круга и зоз палїцами ходзаци доокола нього кричали:
"Мумли, мумли раз!
Мумли, мумли два раз!
Мумли, мумли три раз!"
             На тото "три раз" шицки ше розмахли вибиц лабду зоз котлїка. Накадзи ю дахто вибил, шицки пробовали завжац єдну дзиру на кругу. Понеже було єдна дзира менєй як цо було бавячох, тот бавяч хтори остал без дзири, мушел пойсц по лабду и принєсц ю назад до котлїка. Потим бависко починало од початку.
  
 Рисунок ч. 27 - МУМЛИКАНЄ
Мумликане на дески

 

             Тота вариянта мумликаня цалком розлична од першей. Число бавячох нє було огранїчене и кажди з нїх мал палїцу, як и у звичайним мумликаню. Ту була и тека. На пняк лєбо на два цегли була крижом положена єдна деска, длугока дас 80 цм, а широка 10-15 цм. На єдним концу дески було вистругане плїтке углїбенє до хторого ше кладла тека. Кажди бавяч шором зоз палїцу бил по гевтим концу дески дзе нє була тека. Кед ше моцно вдерело по тим концу дески, тека одлєцела на капов високо и далєко до поля. Там бул єден бавяч хтори гризол, та кед влапел теку у воздуху, заменьовал место зоз тим бавячом хторому вигризол, вец вон бил.

ЧИНАҐАНЄ

 


             Чинаґанє то бависко на двояк: 1) звичайне чинаганє и 2) чинаганє на чуточки, алє  у обидвох вариянтох бул єднаки простор за бавенє, бул чинаґ кажди бавяч мал палїцу
             На жеми ше описал вар пречнїка 2 метери, а до штредку вара поставел ше чинаґ, округле  древко високе 20 цм, а грубе 8 цм, котри ше поставяло вертикално. Дас три метери од вару поцагла ше линия за хтору ставали руцаче и кажди з нїх у рукох мал метерову палїцу, грубу 4-5 цм. Чинаґ поставял єден бавяч хтори сам пристал мац тоту улогу.

             Звичайне чинаґане (чинаґане на дидик)


             Могли бавиц два групи бавячох и єден бавяч процив шицких. Кед бавели два групи бавячох, пейцме-шейсцме були руцаче, а исто тельо було и тих котри гризли, лєм же єден зоз тей групи хтора гризла поставял чинаґ. Руцаче поставали на линию хтора була поцагнута дас на 3 метери од вару и кажди поєдинєчно руцал палїцу до чинаґу, односно вибивал го. Кед чинаґ бул збити, знал одскочиц и до 10 метери, а тиж так и руцачова палїца, хтора дараз одлєцела и далєй од самого чинаґу
             На процивним боку од руцачох, дас 10-15 метери од вару стали бавяче хтори гризли. Вони врацали чинаґ, руцали го назад до вару, дзе го ставяч знова вертикално поставял (кед чинаґ нє сцел стац, гварели: плювнї та ше залїпи). Потим руцал други, вец треци бавяч итд. Кед даєден бавяч нє збил чинаґ, заменьовал го други бавяч зоз групи.
             Бавяче хтори гризли вше врацали чинаґ до вару. Кед остатнї бавяч звалєл чинаґ, руцаче бежали по свойо палїци хтори були ширцом розруцани. Хтори руцач добегнул зоз палїцу до вару, мал ю вдериц по месце дзе бул чинаґ и скричац "дидик". На тот способ його ґрупа мала право знова вибивац.
             Позициї ше меняли теди кед даєден бавяч зоз групи хтора гризла скорей добегнул зоз чинаґом до вару, врацел го на место и скричал "дидик" скорей од даєдного руцача.
             Кед бавел єден бавяч процив шицких, седемцме-осемцме бавяче збивали чинаґ, а єден бавяч го поставял. Бавяче хтори вибивали чинаґ станули за поцагнуту линию хтора була оддалєна коло 3 метери од вару и шицки за шором руцали палїци до поставеного чинаґу - вибивали го. Кед даєден бавяч нє збил чинаґ, заменьовал го други бавяч. За вибитим чинаґом швидко бежал бавяч хтори поставял чинаґ же би зоз нїм вдерел до вару и скричал "дидик" скорей як ше руцач хтори вибил чинаґ врацел зоз палїцу Вон источашнє бежал по свою палїцу бо и вон мушел зоз ню вдериц до вару и скричац "дидик". Кед поставяч чинаґу бул швидши од руцача, вец вони двоме меняли улоги. Тот бавяч хтори по теди гризол тераз вибивал чинаґ, а гевтот други хтори пред тим вибивал пошол гризц.
             Бавяче хтори нє збили чинаґ нє мали право бежац по свойо палїци. Кед шицки бавяче вибили, вец бавяч хтори поставял чинаґ, зоз вару цильовал зоз чинаґом до найблїзшей палїци, та кед ю поцильовал, бавяч чия то була палїца у предлуженю бависка гризол. Тото бависко ше у Миклошевцох волало "пицанє".

             Чинаґанє на чуточки


             То исте бависко як и предходне, лєм з таку розлику же бавяч хтори поставял чинаґ при себе мал и чуточки. Кед даєден бавяч вибил чинаґ, поставяч чинаґу швидко бежал по вибити чинаґ же би з нїм вдерел до вару и ище поцильовал зоз чуточку того бавячан хтори вибил чинаґ и источашнє бежал по свою палїцу бо и вон мушел вдериц зоз палїцу до вару скорей од поставяча чинаґу
             Заменьованє улогох приходзело теди кед бавяч хтори поставял чинаґ сцигол по вар и вдерел до ньго зоз чинаґом и ище поцильовал зоз чуточку бавяча хтори бежал зоз палїцу.


ПИЛИЧКАНЄ
(старши способ)

 


             За пиличканє требало мац палїчку длугоку 80 цм и пиличку, округлу палїчку длугоку 12-15 цм. Обидва палїчки мали буц груби дас 2,5 цм.
             Бавело нєогранїчене число бавячох, углавним хлапци. Кажди зоз бавячох у рукох мал палїчку и пиличку. На жеми ше виписало горизонталну линию и за ню поставали бавяче, и єден по єден вибивали пиличку до поля, дзе бул єден бавяч хтори гризол, оддалєни на 10-15 метери од поцагнутей линиї, односно од бавячох хтори вибивали пиличку
             Хтори бавяч будзе перши руцац пиличку и хтори будзе перши гризц, бавяче ше сами порадзели. Бавяч хтори вибивал, у єдней руки випросценей опрез себе тримал пиличку за єй верхню часц, так же би шлєбодна часц, дзе ше вдери, була обрацена долу Потим ше пиличка випущела, зоз палїчку ше ю вдерело по штредку- вибило ше ю до поля гу бавячови хтори гризол. Кед тот бавяч влапел пиличку у воздуху, заменьовал место зоз тим хтори ю вибил, а тот други гризол.
             Кед шицки бавяче вибили свойо пилички, читали ше крочаї од каждей пилички по поцагнуту линию, а чия пиличка одлєцела найдалєй, односно хто набил найвецей крочаї, тот бавяч бул побиднїк и мал право перши вибивац пиличку у предлуженю бависка.
             Шлїдуюцого бавяча хтори мал гризц одредзовало ше на тот способ: кед ше бависко закончело, односно дзе ше тот хтори гризол нашол, там на истим месце остал и чекал же би ше вимерало крочаї, односно оддалєносц пиличкох од линиї. Вец брал єдну пиличку хтора му була найблїжей и руцал гу бавячом хтори стали за линию, а гу хторому бавячови пиличка найблїжей спадла у предлуженю бависка мал гризц.ПИЛИЧКАНЄ
(новши способ)

 


             То бависко єдного бавяча процив другого, лєбо єдного бавяча процив векшого числа бавячох. Кажди бавяч мал палїчку длугоку 80 цм, а длугоку 2,5 цм.
             У жеми ше викопало джуджку - плїтку длуговасту долїнку 10 цм длугоку, 5 цм широку, а 4 цм глїбоку. Прейґ нєй крижом ше положела пиличка, округле  древко длугоке 12-15 цм, грубе 2,5 цм и застругане зоз обидвох бокох як клайбас.
             Бавяч хтори перши вируцовал пиличку бул тот хтори победзел у предходним бависку, лєбо ше хлапци о тим хто будзе перши порадзели медзи собу. Шицки други бавяче були оддалєни од джуджки 10-15 метери и там гризли.
             Бавяч хтори починал бависко положел єден конєц своєй палїчки до джуджки, поддрилєл попод пиличку, упар палїчку до пилички и моцно ю одруцел до поля, гу бавячом хтори гризли. Кед даєден од тих бавячох влапел пиличку у воздуху, вец вон пошол руцац пиличку, а гевтот други, потерашнї руцач пошол гризц. Кед даєден зоз бавячох влапел пиличку у воздуху, руцач пилички положел свою палїцу крижом прейг джуджки (там пред тим стала пиличка). Тот бавяч хтори влапел пиличку, зоз того места дзе ше нашол зоз пиличку мал потрафиц поставену палїцу. Кед ю потрафел, бависко ше закончовало, меняло ше улоги медзи потерашнїм руцачом и тим хтори влапел пиличку, та бависко починало од початку. Кед тот бавяч нє потрафел пиличку, бависко починало од початку, а руцал исти бавяч знова.
             Кед пиличку нїхто нє влапел, вец тот бавяч хтори ю вируцел пошол гу пилички и вдерел зоз палїчку по заструганим концу пилички. Кед вона одскочела до воздуху, моцно ю вдерел зоз палїчку. Кед вдеренє було успишне, пиличка одлєцела ище далєй. Тот бавяч мал право три раз пробовац вдериц пиличку.
             Од того места дзе поличка спадла читали ше крочаї, односно палїци по джуджку. Хто набил найвецей крочаї лєбо палїци тот бул побиднїк.
             Треба наглашиц же тот способ пиличканя у руских валалох мал рижни назви: у Миклошевцох то було пилциґанє, у Бачинцох - бициклованє, у Керестуре - питьпилитьканє, у Дюрдьове - чуганє, а у Коцуре - пиличканє. У Петровцох тото бависко наволоване пинциканє, алє  понеже було кус иншаке, описане є окреме.


ПИНЦИКАНЄ

 


             Пинцика то округли фалаток древка зоз конара, длугоки 12-15 цм, груби 2,5 цм, а на концох застругани як клайбас. За пинциканє кажди бавяч мал єдну дещичку широку дас 10 цм, а длугоку 50 цм, хтора була на єдним концу узша, так же ше ю могло згодне влапиц. Зоз випатрунком здабала на пранїк.
             На жеми ше направел кав, нє викопани алє  лєм описани круг, пречнїка 1 -1,5 метера, а до штредку каву ше положело пинцику.
             Число бавячох нє було огранїчене, а бавел єден бавяч процив других. Тот бавяч станул до каву, а други бавяче одишли дас 10-15 метери далєй. Бавяч хтори бул у каву починал бависко так же зоз дещичку вдерел по заструганим концу пинцики. Вона одскочела до воздуху, а бавяч ю мушел зоз дещичку одруциц цо далєй. Кед ю даєден бавяч, зоз тих хтори лапали пинцику у полю, могол зоз свою дещичку одбиц док ище лєцела, вдерел би ю назад гу каву Кед пинцику анї єден од тих бавячох нє долапел зоз дещичку и одбил ю назад гу каву, бавячови хтори ю руцал мерали ше крочаї од пинцики по кав.
             Бавяч гу хторому пинцика найблїжей спадла врацел ю гу каву на исти способ. Вдерел зоз дещичку по заструганим концу и кед вона одскочела до воздуху, моцно ю вдерел зоз дещичку и одруцел гу каву, першому руцачови хтори там стал. Кед ше му удало одбиц ю, процивнїцки бавяч хтори ю долапел и одбил назад гу каву заберал место руцача.

ЧУЛЯНЄ

 

             Чулянє було бависко старших хлапцох, кондашох, а чуляли ше на сцернянки, док чували швинї и крави. У рукох мали чули - палїци длугоки дас 1 метер, хтори на єдним концу, долнїм, мали остаток кореня. То бул найчастейше багрен. Чула могла буц направена и зоз багренового конара, одчакнутого зоз древа. Тот корень, лєбо тота грубша часц конара зоз ножиком була крашнє обробена, гладка, а тварда сама по себе, же ше з ню могло моцно вдериц по лабди, тиж так справеней зоз фалата кореня лєбо гузла багренового древа. Тота лабда була велька як векше яблуко.
             Тото бависко бавели два групи бавячох. На штред терена за бависко находзел ше кав, а то бул мали, зоз палїцу описани круг, кус векши од лабди хтора у нїм стала. Шицки бавяче поставали доокола тей лабди зоз чулами випросценима гу нєй и наглас вигваряли: "Раз, два, три!". На слово "три" шицки рушели зоз чулами вдериц лабду, односно вибиц ю зоз каву, дриляюци и одбиваюци ю зоз чулу през место помедзи два рекли лєбо торби, хтори представяли капуру. Тота капура була широка коло 50-60 цм, оддалєна дас 15 метери од каву и нє мала чувара. За вибиту лабду бежали шицки бавяче, однїмаюци ше за ню. Кажди бавяч ше намагал одбиц лабду през капуру, лєбо ю дрилїц бавячови своєй групи хтори ше находзел блїжей при капури.
             З єдним словом, бавяче єдней групи однїмали лабду од бавячох другей групи, а бавяче єденей групи додавали себе лабду, та кед сцигли по капуру, а їх бавяч предрилєл лабду през ню, вец доставали бод. Потим бависко починало од початку. Хтора група перша назберала 10 боди, тота була побиднїцка.НА ОДНЇМАНЄ ЖЕМИ

 


             На гладкей жеми, там дзе нє було трави, описало ше круг, у пречнїку широки 1,5-2 метери, хтори ше подзелєло на тельо єднаки часци кельо було бавячох. Найчастейше бавели двоме лєбо штирме бавяче. Кажди бавяч станул до своєй часи круга - то була його жем. Хто будзе перши однїмац жем одредзовало ше на шлїдуюци способ: єден зоз бавячох положел до штредку круга палїчку, длугоку дас 20-30 цм, тримал ю вертикално и зоз пальцом ю притримовал за сам верх. Теди ю помали пущел и до чиєй часци жеми палїчка спадла, тот бавяч перши однїмал жем од даєдного сушеда. Вон крочел по саму линию, односно гранїцу своєй жеми и сушедней, а зоз тоту исту палїчку описал, "одкрал" кельо могол одобрац од жеми. При тим вон нє шмел кукнуц лєбо зогнуц колєна, алє  ше шмел лєм у пасу зогнуц напредок. После  нього бавел други бавяч зоз його правого боку и так доокола. Кажди бавяч однїмал жем своїм сушедом хтору приєдиньовал гу своєй. Кед даєден бавяч нє мал вельо щесца и страцел вельо жеми, бавел потамадз доґод на нєй могол стац зоз єдну ногу. Потим випаднул зоз бависка. Побиднїк бул тот бавяч хтори однял шицку жем своїм процивнїком.


КОБАНЄ

 

             На жеми дзе нє було трави, зоз ножиком ше описало круг ширини коло 1 метер и подзелєло ше го на тельо єднаки часци кельо було бавячох, алє  найлєпше було кед бавели лєм двоме.
             Кажди бавяч мал ножик, а циль бависка бул одняц процивнїкови його часц жеми. Хтори бавяч будзе перши бавиц одредзовало ше на тот способ же ше на жеми поцагла проста смужка длугока дас 20 цм. Кажди бавяч руцал нож до нєй. Хтори бавяч руцел нож найблїжей ґу смужки, лєбо на саму смужку, починал перши бавиц. Вон руцал нож до процивнїцкей часци жеми и то так же вжал кончик ножа зоз двома пальцами, так же би ше му черенка операли на руку медзи вельким и указуюцим пальцом. Вец ше нож нагло вируцело, вон ше раз обрацел у воздуху и заджобнул до жеми. Кед руцанє було успишне, одкравало ше зоз жеми у напряме оштрей часци ножа по конєц круга и по свою гранїцу Тота часц ше приєдинєла гу власней териториї. Исти бавяч руцал нож догод правел успишни руцаня. Кед ше му нож нє заджобнул, лєбо ше заджобнул до власней териториї жеми, вец го заменьовал бавяч зоз правого боку
             Треба наглашиц же ше у кобаню при руцаню ножа стало вонка зоз кругу, опрез процивнїцкей часци жеми. Побиднїк бул тот бавяч хтори одкрал шицку жем другому бавячови, лєбо другим бавячом, а єден бавяч випадовал зоз бависка теди кед його часц жеми була така мала же ше зоз нєй вецей анї нє могло одкравац.
             Друга вариянта того бависка волала ше "бавенє на держави". Розлика була у тим же бавяче стали у своєй держави и зоз нєй руцали нож до процивнїцкей териториї. Кажди бавяч мал лєм раз право руцац нож, а вец го давал бавячови з правого боку Зоз бависка ше випадовало теди кед власна територия була менша од талпи и кед ше у нєй вецей нє могло стац.

 


ТЕЛЬО ХЛЄБА, А ТЕЛЬО СЛАНЇНИ

 


             Тото бависко бавели младши хлапци. Позберали ше коло громадки збитей, влажней глїни и кажди зоз нїх шором одрезовал з ножиком по два фалатки и вигварял: "тельо хлєба, а тельо сланїни". Так робели нєпреривно, доокола. Медзитим, як громадка зоз хторей ше одрезовало була менша, фалатки хтори ше одрезовало були ценши, бо кед даєден бавяч при одрезованю звалєл фалаток глїни зоз хторей ше одрезовало мушел го вжац до зубох и тримац потамаль док нє збачел даяку птицу, указал пайташом на ню з пальцом и гварел єй мено. Теди аж могол виплювнуц глїну зоз устох, а бависко починало од початку.

 


НА ВИРЕЗОВАНКИ

 


             Тото бависко ше бавело на пажици, дзе хлапци чували крави. На скошеней трави зоз своїх батогох направели круг, а зоз розчитованьом одредзели хто будзе баба. Потим ше баба мал оддалїц од кругу так далє ко же би нє могол видзиц дзе други бавяче з ножом вирежу три вишвицени вирезованки, односно копи зоз глїни, и три загашени вирезованки, хтори останю нєвиняти зоз жеми же би их було цо чежше найсц.
             Кед то було направене, приходзел баба до кругу и глєдал загашени вирезованки. Зоз ножиком длобкал место попри месту же би цо скорей нашол скрити загашени вирезованки, бо иншак нїяк нє шмел висц зоз круга, лєм теди кед крави пошли до чкоди мал их пойсц наврациц. Други бавяче шедзели около и шмеяли ше з нього, лєбо ше задзерали. Кед баба нашол и трецу загашену вирезованку, позберал шицки шейсц, та, нє виходзаци зоз круга, пробовал зоз вирезованками потрафиц даєдного з бавячох хтори ше уж розбежали на шицки боки. Кед ше му удало потрафиц даєдного бавяча, тот бул нови баба. У процивним, кед нє потрафел нїкого, мушел буц знова баба догод себе у предлуженю бависка нє нашол замену.


БИЧАЧКАНЄ 1


             Место за бичачканє ше виберало там дзе нє була велька трава, а глїна мелка. Хто будзе перши руцац бичак одредзело ше зоз розчитованьом.
             Кажди бавяч руцал бичак потамаль покля нє загубел, а кед загубел, давал го другому хтори му стал з правого боку Так ишло нєпреривно доокола. Медзитим, могло ше случиц же ше бичак при заджобованю нагнул. Теди ше мерало чи ше таке заджобнуце уважи. Кед же конєц черенкох бул найменєй два пальци од жеми, теди руцанє було уважене. Було 12 руцаня, а кажде руцанє мало свойо мено. Перше руцанє ше волало забичачкац. Бичак ше влапело за конєц черенкох и з єдним замахом ше го руцело до жеми же би ше заджобнул. Друге руцанє було песцара. На сциснуту песц, так же би длань була обрацена на горе. Положел ше бичак зоз кончиком унапряменим ґу велькому пальцу и зоз швидким рухом бичак ше руцело на лїво. Треце руцанє волало ше брущок. На длань обрацену на горе положело ше бичак же би му оштра часц ишла гу верху пальца. Руцало ше на горе, так же бичак направел часц кругу и заджобнул ше до жеми. Штварте - хрибецик. То було исте руцанє як и предходне, лєм же тераз длань була обрацена на долу. Пияте - чичара. Сциснута песц ше тримала вертикално и на єй верх ше положело бичак з оштрим обрацени на прави бок. Шесте - вельки ножнїчки. Три пальци були сциснути до песци, а мали палєц и указуюци випросцени, та ше на нїх кладол нож. Замахло ше з права на лїво, а нож ше мушел заджобнуц до жеми. Седме - мали ножнїчки. Шицко було исте як и при вельких ножнїчкох, лєм тераз були випросцени указуюци и штреднї пальци. Осме - кончик. Бичак ше влапело з двома пальцами за кончик, потим ше го загимбало и швидко поставело до вертикалного положеня, а вец ше го швидко поцагло на долу и випущело. Дзевяте - федермесер. Руцало ше зоз двома руками. У правей руки з двома пальцами ше тримало черенка, а у лївей, хтора стала дакус висше тримало ше оштри конєц. Обидва руки благо ше подзвигло и вец ше нагло поцагло черенка долу, з тим же ше у истей хвильки зоз пальцох ошлєбодзела оштра часц бичака. Вон направел полукруг и заджобнул ше до жеми. Дзешате - тарзан. Кончик бичака ше тримало з двома пальцами. Бичак лєжал на руки зоз черенками на горе. Руку ше нагло спущело, поцагло гу себе и швидко ше ошлєбодзел верх бичака же би направел круг и заджобнул до жеми. Єденасте - гамбара. Могло ше руцац на два способи. Єден способ бул таки же ше верх бичака прилапело з малим пальцом, бичак лєжал попрейга пальцох з вонкашнього боку дланї. Мали палєц моцно ше поцагло долу и бичак вилєцел, направел круг и заджобнул ше. Други способ бул таки же ше оштра часц бичака вжала до зубох а потим ше з руку вдерело по кончику так же би ше унапрямел гу жеми. Дванасте руцанє ше, тиж так, волало забичачкац. Хто и тото руцанє виведол з успихом тот вибавел.
             Остатнї хтори остал у бависку мушел цагац кольчок, длугоки 4-5 цм, хтори други бавяче зоз черенками бичака забили до жеми. Кольчок мушел цагац зоз зубами, без хаснованя рукох.

БИЧАЧКАНЄ 2

 

             На мегкей жеми поцагло ше смугу. Бичак ше отворело на поли, положело ше го на смугу так же би стал з оштру часцу на смуги, а черенка стали за смугу. Бичак ше притримовало з указуюцим пальцом за черенка, а потим ше го нагло подруцело же би ше обрацел у воздуху и заджобнул цо далєй за смугу. Чий ше бичак найдалєй заджобнул тот бул побиднїк.

 


ЦИЛЬОВАНЄ ДО ВЕРБИ

 

             Зоз верби ше олупело єден фалат скори у форми правоугельнїка лєбо круга, широки дас 20 цм. Потим ше зоз догвареней оддалєносци зоз бичаком цильовало до тей мети. Мало ше три раз право цильовац. Кед єден бавяч поцильовал, заменьовал го други.

 


САБАТ ВАШАР

 


             Тото бависко бавели хлапци на пажици кед чували крави. На жем поскладали батоги до круга (пречнїк круга бул коло 2-2,5 метери). До штредку круга поскладало ше торбички и шмати, а єден бавяч пристал буц у кругу и чувац их. Други бавяче поставали доокола круга и кажди ше намагал украднуц шмати лєбо даєдну торбичку, алє  до круга нє шмели крочиц, лєм ше шмели нацагнуц. Бавяч хтори чувал шмати, мушел влапиц даєдного крадоша, а сам нє шмел висц зоз круга. Кед чувар шматох влапел даєдного крадоша, улоги ше им заменьовали.
             Бависко достало мено "сабат вашар" прето же кед бавяче хтори сцели украднуц шмати, питали ше чуварови: "Сабат вашар?".
             Друга вариянта того бависка лєм дакус иншака. Заджобло ше пориско батога лєбо колїк до жеми, на хтори ше привязало шпарґу и коло нього ше наскладало шмати. Бавячови хтори перши пристал чувац шмати завязало ше ногу зоз другим концом батога лєбо шпарґи. Други бавяче хтори сцели украднуц шмати, питали ше: "Сабат вашар?", а чувар шматох их оганял и пробовал влапиц даєдного, алє  могол бегац доокола заджобнутого пориска батога и то тельо кельо му допущовала длужина батога. Кед нє влапел анї єдного крадоша, а вони покрадли шицки шмати, вец бависко починало од початку, без вименьованя улогох, алє  кед чувар шматох влапел даєдного крадоша, вец тот крадош бул чувар шматох у предлуженю бависка.


ШТРЕЛЯНЄ ЗОЗ КАРБИТОМ

 


             То уж нє було праве бависко, бо родичи дзецом бранєли бавиц ше зоз ширками. Гоч штреляц зоз карбитом було досц опасне, хлапцох то нє зоперало же би ше змагали кому карбит баржей штрелї. На жем ше усипало кус води же би була мокра и на тото место ше положело фалаток карбиту Потим ше прейґ нього положело пикслу хтору ше на верху предзиравело зоз гвоздом (место пиксли ше могло положиц и стари гарчок). Потим ше запалєло ширку и дрилєло ше ю през дзирку на пиксли. Карбит хтори ше зєдинєл зоз воду почал ше випарйовац та наставал газ, хтори кед ше запалєло, моцно бовкнул, а пиксла знала одлєциц и до 10-15 метери до воздуху.

 

На початок тeми 

 

ЗАЄДНЇЦКИ БАВИСКА


НА КАНТИЧКИ


             Зоз розчитованьом ше вибрало бабу и кандура, а шицки други були кантички. Кантички кучали у шоре, а баба их чувала. Кандур ше намагал "виврациц" даєдну кантичку, алє  го баба плашела. Вон забеговал коло нїх, а кед виврацел даєдну кантичку скорей як цо баба замерковала, у предлуженю бависка виврацена кантичка була кандур. Улога баби ше нє меняла. Медзитим, кандур нє шмел зоз хрибта виврациц бавячох хтори були кантички.НА БУДАРА

 

             Дакеди дзеци барз чекали цеплу хвилю же би ше ярки цо скорей осушели, бо ше любели бавиц на будара. Число бавячох нє було огранїчене, бавели дзивчата и хлапци вєдно. Возрост тих дзецох бул од 6 по 10 роки. Хто будзе будар (чувар винїци) одредзовало ше зоз даєдним розчитованьом, лєбо ше дахто добродзечнє явел.
             Будар бегал по ярку ("винїци"), од мосцика по мосцик, а други бавяче, односно, "крадоше грозна", прескаковали ярок з єдного боку на други, меркуюци же би их будар нє влапел. Шмелши бавяче усудзовали ше дотхнуц будара, лєбо го поцагнуц за облєчиво. Теди кед ше бударови удало влапиц даєдного бавяча, приходзело до заменьованя улогох медзи бударом и влапеним бавячом.
             Кед ярок у хторим ше бавело бул длугоки, а дзецох вельо, знало буц и двох бударох. Док бавяче прескаковали ярок, шпивали себе:


Берем, берем грожђе
док будар не дође,
а кад будар дође,
обрали смо грожђе.            

             Исте таке бависко дагдзе ше наволовало на мачки и миши. Бавяч хтори бул у ярку бул мачка, а гевти цо прескаковали були миши.
             Друга вариянта бависка на будара цалком иншака. Будара ше вибрало на исти способ як и у предходним бависку, лєм же ше тераз бавело на векшим шлєбодним просторе, лєбо на пажици. Бавяче хтори були крадоше грозна з подзвигнутима руками указовали як обераю грозно и шпивали исту шпиванку "Берем, берем грожђе...". Кед престали шпивац, шицки ше розбежали, а будар их оганял. Кого влапел тот у предлуженю бависка бул нови будар.

НА НОЖНЇЧКИ

 

             На ножнїчки дзеци ше найчастейше бавели теди кед ше врацали дому зоз школи. Медзи собу вибрали предняка и бабу. Бавяче поставали до двох шорох, кажди гу єдному древу, хтори росли з обидвох бокох драги. Поштред драги ишол баба, пришол гу єдному бавячови и питал ше му:
"Модлїм, дзе ножнїчки?"
"При Дюрови!" (лєбо: "У масней торбички" - одвитовал бавяч.)
             Потим баба ишол гу другому, вец гу трецому бавячови, а вше доставал подобни одвити. Кед бавяч, хтори бул предняк скричал: "За єдно древо далєй!", шицки бавяче швидко пребеговали на предок, гу шлїдуюцому древу. То була нагода же би и баба завжал древо скорей од даєдного бавяча, хтори вец у предлуженю бул баба.


НА ПЕЧЕНИ ВАЙЦА
(нє пать назад бо там фаркаш)


             То бависко за роботни дзень, кед ше шмело шеднуц на жем, кукнуц лєбо клєкнуц, без обаваня же ше забрудза шмати. На печени вайца (нє пать назад бо там фаркаш) то бависко за младши возрост дзецох, а бавели го и дзивчата и хлапци. Число бавячох нєогранїчене. На початку бависка зоз розчитованьом ше одредзує хто будзе пущац хусточку, односно, хто будзе фаркаш.
             Бавяче направели коло и покукали, а бавяч хтори вибрани зоз розчитованьом, ишол доокола кола и пошпивовал тоти слова: "нє пать назад бо там фаркаш" и спущел дакому хусточку за хрибет, а предлужел ходзиц як кед би ше нїч нє случело. Бавяче хтори кучали нє шмели ше оглядац назадок, алє  кед прешол фаркаш, односно бавяч зоз хусточку, лєм зоз руку могли превериц чи им хусточка нє за хрибтом. Тот бавяч хторому була хусточка за хрибтом, накеди ю обачел, такой ю брал и пошол оганяц за фаркашом, односно за тим цо му ю пущел, намагаюци ше влапиц го скорей як цо му тот забере место хторе у медзичаше стало празне. Кед го влапел, бависко ше предлужовало од початку, без заменьованя улогох. Медзитим, кед фаркаш сцигол на празне место того бавяча хтори го оганял, вец тот други зґубел и предлужел бависко у улоги фаркаша.
             Печене вайцо ше поставало теди кед даєден бавяч хтори кучал нє замерковал же му хусточка за хрибтом, а тот бавяч хтори ю пущел обишол цали круг и пришол знова гу ньому. Теди вон уходзел до кола и кучал як печене вайцо. Бависко ше предлужовало зоз истим бавячом хтори пред тим пущал хусточку. У колє  могли кучац и вецей печени вайца.

 


НА ШЛЄПИ МАЧКИ

 


             То бависко препознаваня, а могло го бавиц нєогранїчене число бавячох, дзивчата и хлапци вєдно. Зоз розчитованьом вибрани єден бавяч хтори мал буц шлєпа мачка.
             Шлєпей мачки ше завязало очи зоз густу хусточку же би нє могла видзиц. Потим ю други бавяче заокруцали доокола же би ше єй закруцело у глави и вец ю пущели. Шлєпа мачка зоз випросценима руками глєдала, т.є. пробовала влапиц даєдного бавяча. Даєдни зоз бавячох ше задзерали до нєй, приходзаци єй споза хрибта, дорушуюци ю, а вец сцекали на други бок. Шлєпа мачка ишла спрам гласох и хихотаня. Кед влапела даєдного бавяча мушела му одгаднуц мено. То робела так же зоз руками могла дорушовац власи, твар и облєчиво влапеного бавяча и на таки способ пробовала одгаднуц його мено. Кед препознала влапеного бавяча, тот бавяч поставал шлєпа мачка. Тото бависко ше могло бавиц на пажици, кед була красна хвиля, алє  и нука у хижи, вжиме.


ПРАВЕНЄ МАСЛА

 


             Влєце, послє  дижджу дзеци вше любели повиходзиц вонка, чупкац по баркох, правиц губаби лєбо масло. Масло правели на шлїдуюци способ: вишли пред хижу, станули до кола и ходзели доокола, а зоз босима ногами ґажели и джамели блато. Нє було важне яке число дзецох участвовало у тим бависку, алє  цо их було вецей, швидше ше у штредку кола направело масло, односно розробене и розджамене блато под дзецинскима ногами.

НА ФАРБИ

 


             На фарби то бависко за дакус старши возрост дзецох. За тото бависко требало вибрац лєбо ше догвариц же хто будзе ангел, дябол, а хто будзе Жид, односно предавач фарбох. Шицки други бавяче були фарби и то кажди бавяч себе вибрал же яка будзе фарба. Фарби найчастейше були даяки доберани, таки же би ше их цо чежше могло здогаднуц, як напр. каменкова, глїнкова, златна презлатна целова, желєзна, жабуркова, цегелкова и подобни. Лєм Жид знал хто яка фарба бо му бавяче пошептали, а вон их мушел попаметац.
             Фарби стали у простим шоре, а дябол и ангел стали у процивних напрямох оддалєни єден од другого. Жид стал обрацени зоз твару гу фарбом. Бависко починало так же перше пришол ангел и задуркал Жидови на хрибет:

"Цин-цинбом!"(Вариянта: "Цинґи-линґибом!')
"Хто то?" - питал ше Жид.
"Ангел з нєба" - одвитовал ангел.
"Цо сце?"
"Фарби."
"Якей?"
"Червеней" - одвитовал ангел.

             Кед ангел потрафел фарбу якей було, Жид му дал тоту фарбу и вон ю водзел зоз собу. Кед нє потрафел фарбу, вец ше сам врацал на свойо место.

             Послє  ангела приходзел дябол и дуркал:

"Катколаткам, катколаткам!"(Вариянта: "Котколот, котколот!")
"Хто то?" - питал ше Жид.
"Дябол з пекла" ("Дябол спод мирици") - одвитовал дябол.
"Цо сце?"
"Фарби."
"Якей?"
"Желєней" - одвитовал дябол.


             Кед нє було такей фарби, Жид одвитовал: "Нє маме, на сподку лади є, под желєним венцом." (Фарба венца вше була така якей фарби Жид нє мал). Теди дябол одходзел без фарби. У случаю же такей фарби було, вец ю дябол одводзел зоз собу.
             Так ше нєпреривно вименьовали ангел и дябол, догод ше нє розпредало шицки фарби. Хто мал вецей фарби, ангел чи дябол, тот бул побиднїк.
             Кед дябол мал вецей фарби, вец ше му шицки бавяче видрижньовали (дзивчата трепаци зоз фартущками) зоз словами: "У дябла била нога крев. Потим од нього сцекали, а кого дябол влапел тот бавяч бул нови дябол, док ше у предлуженю бависка улоги других бавячох нє меняли. Медзитим, кед ангел мал вецей фарби, теди улоги оставали исти, а бависко починало знова.


НА ДУТЯНИ

 


             На дутяни ше бавели дзеци меншого возросту. Дутяни ше найчастейше находзели на драже, у конкох (дзвери на хижи през хтори ше з улїци такой уходзело до конку). Гоч ше на дутяни найчастейше бавели дзивчата, дакеди ше з нїма сцели бавиц и хлапци. Дзивчата звичайно були дутяндїйошки, а хтора з нїх будзе дутяндїйошка порадзели ше медзи собу, алє  то найчастейше була гевта хтора предложела бависко. Други дзивчата, а дакеди и хлапци куповали. У таких дутянох предавало ше судзину (даяки шкатулки лєбо маково шкарупини), соль, цукер, мука (глїна, прах, писок), колачи (черепчки) и подобне. Пенєжи були зоз виштригнутого паперу, алє  найчастейше то було лїсце. Так багреново лїсце було дробнєйши пенєж, а ягодово лїсце векши пенєж.
             Купци приходзели до дутяну и питали ше чи єст цукру лєбо солї, а дутяндїйошка им то мерала и паковала до паперу. Кед даєдни хлапци хтори ше з нїма нє бавели пришли блїзко ґу дутяну, лєбо лєм преходзели тамаль, дутяндїйошка скричала же идзе крадош и такой замикала дутян зоз словами: "Занк-занк!", а зоз руку обрацала як кед би замикала. Кед крадош одишол, одмикала дутян зоз словами: "Одключ, одключ!"

 


У МНЄ ЧЕРЧИ ЗЛАТО
      (на кури рици лєбо пущанє ширки)

 

             То заєднїцке бависко хторе бавели дзивчата и хлапци вєдно, а бавело ше влєце на пажици, алє  и у хижи вжиме.
             Число бавячох нє було огранїчене, лєм ше зоз догварку лєбо розчитованьом одредзовало хтори бавяч будзе пущац ширку, а хтори будзе одгадовац кому ширка пущена.
             Шицки други бавяче стали у шоре и тримали випросцени и зложени дланї (рисунок ч. 29). Бавяч хтори у зложених дланьох мал палїчку ишол од бавяча по бавяча и свойо зложени дланї прецаговал медзи зложени дланї других бавячох, алє  так же би ше нє обачело кому випущи ширку, хтору нє пущел такой першому лєбо другому бавячови, алє  кому надумал. За тот час шицки бавяче коло хторих прешол вигваряли "у мнє черчи злато". За нїм ходзел други бавяч хтори мушел одгаднуц кому пущена ширка до рукох, а то робел так же вдерел по рукох того бавяча за хторого думал же при ньому ширка. Тот други бавяч мушел розтвориц дланї и указац чи ма ширку, чи ю нє ма. Кед потрафел, вец го у одгадованю заменєл тот исти бавяч. У случаю же погришел, бависко починало од початку и вон знова мушел одгадовац же при кому ширка.


 

 
 Рисунок ч. 29 - У МНЄ ЧЕРЧИ ЗЛАТО

 


НА ДЖМУРКИ
а ґалама)


             Єдно зоз бавискох котре дзецом познате и нєшка, а през роки нє страцело свою актуалносц то бависко на джмурки (на ґалама).Число бавячох нєогранїчене, а бавели хпапци и дзивчата вєдно и то найчастейше пред вечаром. Зоз розчитованьом ше одредзело бавяча хтори будзе джмурац, а шицки други ше мали скривац.
             Пред бависком ше одредзело место за джмуранє и по котре число джмурач будзе читац. Покля єден джмурал и читал наглас до двацец, други бавяче ше скривали. Циль каждого бавяча хтори ше скривал бул же би го джмурач нє пренашол и записпасал (приґаламал) на месце дзе джмурал, алє же би ше сам записпасал на джмурачовим месце. То ше вигваряло наглас, напр. пис-пас за мнє, а джмурач меновал бавячох: тьфу, пис-пас Владу (лєбо: ґалама Владо!). Джмурац предлужовал гевтот бавяч хтори бул перши записпасани з боку джмурача, лєбо исти остал джмурац кед ше до конца бависка записпасали троме бавяче.


НА ГУШАТА

 


             На гушата ше бавели менши дзивчата и хлапци, а число бавячох нє було огранїчене. Бавяче медзи собу зоз розчитованьом вибрали двох бавячох: мацер гуску и фаркаша, док гевти други були гушата. Мац гуска стала дас на 15 крочаї далєй од гушатох и чувала их. Нєдалєко од нїх, у дзири стал фаркаш и глєдал нагоду влапиц даєдно гуше. Єдно гуше скричало на мацер гуску:

"Мамо, мамо я гладна!"
"Гибай дому" - одвитовала мац гуска.
"Нє шмем бо на дильове фаркаш!"
"У чим ше умиваш?" - питала ше мац гуска.
"У лаворе (лєбо: У златним черепчку)."
"До чого ше сцераш?"
"До чистого ручнїка (лєбо: До пелюхи)."
"Цинґи-линґи бом, жень гушатка дом. Гуч, гуч (лєбо: Бури, бури!)!"

             Теди гушатка бежали дому, гу мацери гуски, а то була фаркашова нагода же би влапел даєдно гуше и одцагнул го до дзири. Теди тото гуше поставало фаркаш, а тот бавяч хтори по теди бул фаркаш поставал мац гуска.


МАМО, МАМО, КЕЛЬО ГОДЗИН

 


             Тото бависко найчастейше ше бавело на драже под облаком. Бавели го и дзивчата и хлапци штреднього возросту. Зоз розчитованьом ше вибрало єдного бавяча хтори бул мац.
             Мац стала дас на 10 крочаї опрез других бавячох и була им зоз хрибтом обрацена. Єден з бавячох хтори стали за мацеру опитал ше:

"Мамо, мамо кельо годзин?"
"Три крочаї напредок, єден назадок!" - так напр. одвитовала мац.

             Док ше мац нє оглядла, шицки бавяче мушели крочиц тельо кельо мац гварела. Кед ше мац оглядла и замерковала же ше даєден руша, тот бавяч ше вец мушел врациц на задок. Так ше бависко предлужовало потамаль док даєдно з бавячох нє сцигло по мацер. Ту приходзело до заменьованя улогох и у предлуженю бависка тот бавяч хтори перши сцигол по мацер преберал єй улогу.


ГОМБАЛКАНЄ


             У Миклошевцох, у Буджаку, пред свою хижу дїдо Милутин заквачел вельку гомбалку на груби конар старого ореха. То було место дзе ше дзеци найволєли сходзиц и гомбалкац ше, окреме у посце.
             Понеже гомбалка мала длугоки штранґ, та кед ше ю моцно загомбало, одважна особа на нєй "лєцела" високо под конари ореха. Заш лєм, мушело ше тримац даякого шора, бо гомбалка була єдна, а дзеци вельо. Нє могла ше нєпреривно гомбалкац лєм єдна особа, лєбо нє могла ше вше иста особа перша гомбалкац. Же би до того нє приходзело, зоз розчитованьом ше направел рядошлїд. Гомбалкали ше и хлапци, алє  заш лєм, частейше дзивчата, док их хлапци подрильовали.


НА ЗАЛЄТНЇКИ
(на гузли)

 


             Хлапци и дзивчата ше полапали за руки и направели ланц. Вец шицки почали бегац, а бавяч лєбо бавячка хтори були перши у ланцу водзели раз на лїво, раз на право, а вец нагло заокруцели так же ше гевти остатнї бавяче нє могли затримац у ланцу, алє  залєцовали доокола и падали на жем. Потим ше бависко предлужовало од початку.НА МОСТИ

 


             На мости ше найчастейше бавели дзеци младшого возросту. Зоз розчитованьом вибрани двойо бавяче хтори мали буц мост. Вони ше полапали за обидва руки и подзвигли их горе. Други бавяче преходзели попод тот мост, єден за другим, доокола. Кельо раз єден бавяч прейдзе попод мост завишело од числа бавячох, бо кед их було менєй, мали нагоду прейсц вецей раз попод мост. Док преходзели шпивали:
"Ей, пущце нас, пущце
през тоти вельки мости!
Ей, нє пущиме, бо нєт пана дома,
анї його слугу
Нашо мости замкнути,
столом заточени.
Маме ми, маме
три трицец ярчки,
кед их поламеме,
оправиц их даме.
Цинґи-линґибом,
забил бабу дзвон!"

             На остатнє слово "дзвон" мост ше спущел, односно бавяче попод чийо руки други преходзели спущели руки и на тот способ влапели єдного бавяча хтори праве преходзел попод мост. Потим шицки тройо (влапени бавяч и гевти двойо хтори були мост) пошли на бок, же би их други нє чули. Бавяче хтори тримали мост мали тайни мена, напр. єден бул "златни персцень", а други "златна ружа". Зарабровани бавяч мал виберац спомедзи нїх. Хторе мено вибрал, тот ставал за хрибет тому бавячови хторому то було тайне мено.
             Бависко ше предлужовало од початку. Кажди бавяч хтори остал зарабровани виберал лєбо "златну ружу", лєбо "златни персцень" и то вше дакус далєй од других, же би вони нє чули тоти тайни мена. На концу бависка, кед ше уж шицки бавяче розподзелєли так же стали за хрибтом гевтого бавяча чийо тайне мено вибрали, побиднїцка група була гевта хтора чишлєла вецей бавячох. Кед ше случело же число було єднаке на обидвох бокох, вец ше процивнїцки групи нацаговали на тот способ же ше перши двойо бавяче, хтори тримали мост, тримали за руки, а гевти други за пас, кажди бавяч гевтому опрез себе. Хтора група зацагла процивнїцку на свой бок, була побиднїцка.

 

БЕГАНЄ ПО КЛЮЧУ


             За тото бависко треба мац вельки шлєбодни простор длугоки и до 30 метери. На яр на тим месце дзеци направели вельки ключ, так же зоз мотичку на жеми описали ключ (рисунок ч. 30).
             Ключ бул длугоки дас 30 метери, а дражка на тим ключу по хторей ше бегало широка дас 30 цм, тельо же по нєй могол бегац лєм єден бавяч, а други го нє шмел обисц. Найчастейше по ключу бегали пецеро лєбо шесцеро бавяче, хлапци и дзивчата вєдно. Зоз вичитованьом ше одредзело хто будзе оганяц.
             До ключа ше уходзело на тим месце зоз чим ключ одмика (пиро) и лєм на тим месце мали ше право зисц. Бависко починало так же єден по єден бавяч уходзел до ключа и почал бегац. Остатнї уходзел тот бавяч хтори оганял. Шицки бавяче мушели мерковац же би нє викрочели зоз дражки, односно зоз ключа, бо у процивним виходзели зоз бависка. Тот бавяч хтори оганял мал за циль влапиц лєбо видрилїц зоз ключа бавяча хтори сцекал опрез нього. Кед ше му тото поспишело, влапени, односно видрилєни бавяч у предлуженю бависка мал оганяц.
             Як спомнуте, окрем на месце дзе ше зоз ключом одмика (у пиру), бавяче ше нє шмели зисц лєбо заобисц. Кед вошли до круга на ключу, перши бавяч, кед бул и найшвидши, нє шмел войсц до простей дражки и врациц ше на початок ключа док шицки бавяче, а и тот хтори их оганял, нє вошли до кругу пре уж спомнуте правило. Кед шицки бавяче успишно сцекли од того хтори их оганял и зишли ше шицки на месце одкаль рушели (у пиру), бависко ше закончовало. У предлуженю знова оганял исти бавяч кед ше му пред тим нє удало влапиц себе замену
 

 

 Рисунок ч. 30 - БЕГАНЄ ПО КЛЮЧУ


 НА МИШОЛОВКИ

 


             На мишоловки могло ше бавиц на оранїни, алє  и на шнїгу, дзе ше вигажело кривулькасти дражки, ягод лавиринт, по хторих ше оганяло. Бавяч хтори оганял мушел влапиц дакого лєбо го нагнац до шлєпей дражки зоз хторей ше нє могло висц (яґод з мишоловки). Теди влапени бавяч у предлуженю оганял. Кед ше вошло до мишоловки, нє шмело ше зоз нєй висц (рисунок ч. 31)
 

 

Рисунок ч. 31 - НА МИШОЛОВКИ


МЛЇН, МЛЇНЧОК ЛЄБО ЛЄКАНЄ

 


             Тото бависко могло ше бавиц през цали рок, а бавели го и дзивчата и хлапци. Медзитим, то нє лєм дзецинске бависко. Млїнчок могли бавиц (лєкац ше) лєм по двоме бавяче. Кажди з нїх мал по дзевец пасулї, єден бавяч били, а други у фарби. Єден бавяч место пасулї могол хасновац зарна кукурици. За тото бависко требало мац нарисовану шему на паперу Дзеци хтори чували крави лєбо швинї на пажици, шему за млїнчок рисовали на жеми, там дзе нє було трави. Шему за млїнчок творя три правоугелнїки, нарисовани єден у другим, оддалєни коло 3 цм єден од другого. Правоугельнїки повязани зоз штирома простима линиями хтори през штредок пререзую боки шицких трох правоугелнїкох. Тоти точки дзе правоугелнїки пререзани зоз линиями, як и шицки точки у углох правоугелнїкох то наглашени места за поставаянє и поцагованє зарнох пасулї лєбо кукурици.
             Цек бависка таки: двоме бавяче вименково поставяли по єдно зарно, а познєйше у бависку поцаговали свойо зарна по назначених точкох. Циль каждого бавяча же би цо скорей поставел по три зарна у истим шоре у горизонталней лєбо вертикалней линиї, односно же би направел млїн Кажди раз кед єден бавяч поставел два зарна у истим шоре, други бавяч го сперал же би нє поставел и треце зарно, так же до того шора положел свойо зарно.
             Бавяч хтори перши достал млїн, односно кед виполнєл шор зоз своїма трома зарнами, мал право поєсц (вжац) єдно поставене зарно другого бавяча, и то гевто "найопаснєйше", хторе му у бависку найбаржей завадзало. Кед бавяче поставели шицки свойо зарна, вец их почали вименково поцаговац у шицких шлєбодних напрямох, а поцаговац ше шмело од єдней по другу шлєбодну точку
             Кед даєдному бавячови остали лєм три зарна, вец вон мал право "скакац" зоз було хторим своїм зарном. На тот способ могол зопрец другого бавяча же би направел млїн, а и сам могол скорей направиц млїн, понеже вон вецей нє мушел поцаговац зарно лєм по єдно место.
             Теди кед обидвоме бавяче остали лєм зоз по трома зарнами, вец вони скакали зоз нїма, єден другого зопераюци же би направел млїн. Хторому ше бавячови першому удало направиц млїн, и понеже вец другому бавячови поєдол єдно зарно, вон бул побиднїк. Бавяч хтори остал зоз двома зарнами бул згубец.

 

ХТО ЛЮБИ, ХТО ЛЮБИ

 


             За тото бависко число бавячох нє було огранїчене. Потребна була єдна лабда. Єден бавяч хтори бул вибрани зоз розчитованьом стал зоз хрибтом обрацени другим бавячом и вигварял: "Хто люби, хто люби бомбони?", лєбо: "Хто люби, хто люби Марчу? " и подобне. Швидко послє  тих словох руцал лабду за хрибет. Други бавяче хтори стали оддалєни од того бавяча дас 2-3 метери лапали руцену лабду Кед єден бавяч влапел тоту лабду, менял упогу зоз тим хтори ю руцел. Потим вон ставал на предок и питал ше: "Хто люби, хто люби. . .?". Час бавеня того бависка нєогранїчени.

 


НА ҐРАДИ


             То бависко зоз лабду за нєогранїчене число бавячох. Шицки бавяче станули до кола и доруцовали себе лабду, хто кому сцел. Кед даєден бавяч нє влапел лабду, лєбо ю випущел, уходзел до кола. Други бавяче предлужели себе доруцовац лабду хтору преруцовали прейґ того бавяча у колє , лєбо коло нього. Вон ше намагал влапиц лабду, а кед ше му то удало, шицки бавяче ше розбежали, бо кого тот бавяч потрафел зоз лабду тот го мушел заменїц у колє  у предлуженю бависка.


НЕКА БИЄ

             Нека биє бависко зоз лабду, а бавели го вєдно дзивчата и хлапци. На початку ше зоз розчитованьом виберал судия. Кажди бавяч себе видумал даяке мено хторе пошептал судийови, а тот го записал на папер. Мена були таки: Слунко, Нєбо, Камень, Черепчок, Квеце, Витор и подобни.
             Бависко випатрало так: на жеми ше зоз палїчку описал круг пречнїка коло 1 метер, а у штредку ше описал кав до хторого ше положело лабду, широки дас 15 цм. Лабда зоз хтору ше бавело найчастейше була направена зоз рендох.
             Бавяче поставали на линию круга, доокола каву, надхилєни над лабду и зоз єдну руку випросцену ґу нєй. Судия длуго вигварял: "Нека биє, нека биє, нека биє. . ." же би бавяче страцели осторожносц. Часто направел шмиху, та скричал мено яке нїхто нє мал. Кед ше случело же даєден бавяч дорушел лабду, а нє бул преволани, теди гварели же ше опекол и мушел висц зоз бависка. Кед судия скричал наприклад: "Нека биє, нека биє Черепчок!", бавяч зоз тим меном швидко брал лабду и цильовал зоз ню до найблїзшого бавяча хтори сцекал як и шицки други, пробуюци ше вимкнуц лабди. Кед Черепчок потрафел даєдного бавяча, теди му судия коло мена призначовал точку
             Бавело ше по 10-15 точки, уж як ше пред бависком порадзело. Хтори бавяч перши назберал порадзене число точкох, тот бул побиднїк, та у предлуженю бависка бул судия.
             Судия могол и режирац бависко зоз спреведаньом, наприклад, того бавяча хтори бул блїзко при побиди нароком нє преволовал же би вон сам цо длужей бул судия. Но, таких бавячох познєйше вецей нє сцели за судию.

НА СЛУПИ

 

             Найчастейше пред вечаром, внєдзелю лєбо на швето, кед була красна хвиля, старши дзивчата и хлапци бавели ше на слупи. То було шейтанє по пари. На оддалєносци од 10-20 метери єден од другого стали два слупи. Хто будзе слуп нє було важне бо ше у тей улоги барз кратко затримовало. Друга младеж поставала по пари, дзивче и хлапец лєбо два дзивчата, а двоме хлапци нє могли правиц пар.
             Перша пара рушела помали гу першому слупу. Кед слуп бул хлапец, а пара мишана, слуп побочкал дзивче и брал го под руку, та ше предлужели шейтац ґу другому слупу, док гевтот други хлапец хтори остал без пари остал стац на месце слупа. Кед два дзивчата були пара хтора пришла гу слупу, а кед слуп бул хлапец, вец вон зоз бочканьом виберал гевто дзивче хторе ше му баржей пачело. Кед слуп було дзивче, воно себе з бочканьом виберало лєпшу пайташку
             Кед мишана пара пришла ґу слупу, а слуп було дзивче, вец тот слуп виберал чи ше пойдзе шейтац зоз хлапцом, чи зоз дзивчецом. Так ше тоти пари шейтали доокола, од єдного слупа по други и вец назад, алє  кед ше врацели по перши слуп, там уж бул дахто други, бо за нїма ишли други пари та ше слупи нєпреривно меняли. Так ше бавели догод ше шицки нє попаровали, лєбо догод им нє допило.


НА ЛЮБЕНЄ

 


             То бависко старшого возросту дзецох, а бавели ше дзивчата и хлапци, и то у ґаздинї, на прадкох. За бависко требало єднаке число дзивчатох и хлапцох. Бависко починало кед вибрали паноца, а вон гварел най пошедаю на лавку хлапец-дзивче. Перше пошедали лєм дзивчата. Паноцец преволовал шором дзивчата, а кажде дзивче мушело себе вибрац хлапца хтори ше єй пачел и вон мушел шеднуц гу нєй.
             Кед шицки пошедали, паноцец ше питал дзивчецу чи люби того хлапца коло нєй. Дзивче звичайно гварело "гей", понеже сама вибрала хлапца, а потим ше паноцец питал хлапцови чи вон люби тото дзивче. Кед даєден гварел же нє, вец ше паноцец опитал: "Од кого питаш?". Хлапец одвитовал же од кого пита, напр. "Од Силвия." Кед ше Силвийови дзивка нє пачела, вон ю дал, а вона шедла гу тому цо ю вибрал. Медзитим, кед ше Силвийови дзивка хтора при ньому шедзела пачела, вон ю нє препущел. Вец му шлїдзела кара: перши раз два-три палїци по рукох (палїци бил хлапец хторому покарани нє препущел дзивку), други раз най побочка дзивку, а треци раз най ше прешейтаю вонка. Бавели ше покля ше шицки нє поменяли и покля кажде нє шедзел там дзе сцел.
             Друга вариянта була така же ше зоз вичитованьом вибрало бабу и єдного бавяча хтори почнє бависко. Баба пришол гу карсцелю на хторим шедзел перши бавяч, та кед то бул хлапец, мушел баби повесц хтору сце дзивку. Баба пошол ґу другим бавячом и за руку приведол тоту дзивку гу хлапцови хтори ю питал. Баба пошол стануц лєбо шеднуц на шлєбодне место. Дзивче хторе пошло гу хлапцови побочкало го, а потим шедло на карсцель. Тераз хлапец бул баба, а дзивче му шепло же хторого сце хлапца, та баба пошол по ньго и приведол го гу дзивки. Далєй ше бависко предлужовало на исти способ, а бавело ше док ше шицки нє поменяли.


НА СТАРИ ФРАЙЛИ

 


             На стари фрайли бавели ше дзеци старшого возросту и то пред вечаром. Зоз вичитованьом вибрало ше бабу. Дзивчата поставали попод мур, а хлапци, єден по єден, приходзели кажди ґу дзивчецу хторе ше му пачело та ше кланяли. Дзивче, гоч то нє бул шор, кед сцело, могло одбиц хлапца, алє  найчастейше одходзело шпацирац ше зоз нїм. Шпацирало ше дас по другого сушеда з єдного и по другого сушеда з другого боку Кед ше шицки попаровали и шпацирали єден час, баба скричал: "Назад!". Зоз розчитованьом ше виберало нову бабу. Баба могло буц и дзивче, алє  то завишело од числа бавячох. Вше ше патрело же би число дзивчатох и хлапцох було єднаке. Дзивчата знова поставали попод мур, а бависко починало од початку.


ШАЛА БАБА ТРУ-ТРУ

 


             Тото бависко бавела младеж пред вечаром под облаком даєдней дзивки. Число бавячох мало буц нєпарне. Зоз розчитованьом ше одредзело бавяча хтори будзе баба. Други бавяче поставали по пари, легинь и дзивка лєбо по два дзивки, єдни за других и так направели два колони. Баба стала дас пейц крочаї од чола колонох и шпивала:

"Шала баба тру-тру,
а дїдо петрушку"


             За тот час остатня пара ше роздвоєла и розбегла ше на предок, єдно з правого, а друге з лївого боку колони и мали завжац перши места на предку колони. Медзитим, кого од нїх баба влапела, тот бавяч у предлуженю бависка бул баба, а гевти два правели пару и ставали на чоло колони.


ЖИМСКИ БАВИСКА

 


             Дакеди жими були длугоки, а шнїгу було и по три мешаци. Зоз першим шнїгом починали и жимски радосци. Кед спаднул перши шнїг, шицки ше путрали (оруцовали зоз шнїгом), а розуми ше, правело ше и дїда зоз шнїгу.
             Правело ше и шлїщанки, так же ше вечар наляло води по дражки зоз набитим, крашнє вигласканим шнїгом. Тоти шлїщанки, хтори були и до 10 метери длугоки, хасновало ше покля ше нє розпущели, а шлїзкало ше у клюмпох (древянкох). Потим ше и саночкало, а було вецей файти саночканя.
- саночканє (спущованє) зоз брещка, кажде окреме,
- саночканє так же ше саночки привязало єдни за други,
- саночканє зоз направеного брещка зоз шнїгу и
- саночканє кед ше саночки привязало за вельки санки.
             На лядзе ше корчоляло, а корчолї себе хлапци сам и правели. У рукох мали штухачку (жажань) зоз хтору ше задрильовали по лядзе.


 

 


ЛИТЕРАТУРА

 

 


  1. Микола  Каменїцки:  "Спортски  живот  Куцуре/Спортски  живот Коцура" Хронїка о спортских збуваньох 1912-1965. Пририхтал: Микола Каменїцки, Союз орґанизацийох за физичну културу, Вербас, Коцур, 1977.


2. Любомир Медєши: "Бависка з ножом руских дзецох у Югославиї", "Шветлосц", ч. 4, X, Нови Сад, октобер-децембер 1972. рок, бок 386- 395.

3. Микола Сегеди: "Як ше дакеди бависка правело",   "Пионирска заградка", ч. 5/1975, бок 15.

4. Микола Камнїцки: "Тельо хлєба, а тельо сланїни",   "Пионирска заградка", ч. 7/1971, бок 6.

5. Любомир Медєши: "Бавенє на держави", "Пионирска заградка", ч. 7/1971, бок 6.

6. Любомир Медєши: "Бичачканє", "Пионирска заградка", ч. 10/1972, бок 31.

7. Любомир Медєши: "Паперови дїдко",  "Пионирска заградка",  ч. 2/1980, бок 19.

8. Любомир Медєши: "Бруяца гомбичка", "Пионирска заградка", ч. 3/1980, бок 10.

9. Любомир Медєши: "Гадзик", "Пионирска заградка", ч. 5/1981, бок 19.

10. Любомир Медєши: "Губаба", "Пионирска заградка", ч. 10/1982, бок 32.

11. Любомир Медєши: "Пукалка", "Пионирска заградка", ч. 4/1980, бок 19.

12. Любомир Медєши: "Гушля зоз вигризки", "Пионирска заградка", ч. 7/1981, бок 19.

13. Любомир Медєши: "Пищок з верби",   "Пионирска заградка",  ч. 8/1981, бок 19.

14. Бора Радовановић: "Народне забавно-спортске игре, живот и обичаји у Подунављу", Смедерево, 1984.

15. Б. Ђурић: "Друштвене и српске народне игре", Београд, 1979.

16. Слободан Павичевић: "Паун пасе, трава расте", Стараорци, 1993.

17. Љ. Сикинић: "Дечје игре некад и сад", Београд, 1997.

 

 

 

На початок тeми